Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich kan gedrukt zien, geheele boekdeelen zooveel ge maar wilt, in een week, maar dit te doen een middel van bestaan voor hen wordt en zij hun magen kunnen vullen met het dwaze schuim van hunne lippen2), wordt de geest der wereld overdekt met de algemeene pestziekte van valschheid, gelijk olijfbladen met krekels, en het allereerst noodige voor ons geestesbestuur is, om uit het insectengegons te ontwarren de enkele boeken en

Maar toen ze over de schrijfkunst kwamen te spreken, zeide Theuth: „Het leeren van deze kunst, o koning, zal de Egyptenaren wijzer en vaster van geheugen maken, want dit is geneeskunst voor het geheugen en voor de wijsheid". Maar de koning antwoordde: — „O meest bekwame Theuth, het is één ding kunsten uit te vinden, en een geheel ander ding te weten welk kwaad of goed in hen zit. En gij, de vader der letters, Zijt nog zoo argeloos, dat gij u hun macht denkt juist tegenovergesteld aan wat ze werkelijk is: want deze kunst van schrijven zal vergetelheid brengen in de zielen van die haar leeren, omdat — terwijl ze vertrouwen op de uitwendige macht van het schrift en teeken van eens anders geest en zelve niet zich zelve indachtig zijn in zich zelve — het geen geheugen-artsenij is, maar een memorandum-kruid dat gij ontdekt hebt, en gij zult aan die haar leeren slechts den naam en schijn van wijsheid geven, niet de ware wijsheid zelf: want hoorders van vele dingen wordend, maar toch zonder onderricht, zal het schijnen of ze vele denkbeelden hebben, maar in waarheid zullen ze toch zonder denkbeelden zijn, en de meesten van hen niet in staat samen te leven in goede verstandhouding, daar zij schijnbaar wijs geworden zijn, in plaats van wijs"."

s) Gaat eens na welk een afschuwelijke levenstoestand het is, dat nu een man van gewoon ordinair verstand, die de Engelsche spraakkunst kent, voor een paar vel ijdel geklets in een_of ander maandschrift twee derde kan krijgen van wat Milton in 't geheel ontving voor zijn „Paradise Lost"! welk inkomen natuurlijk allemaal gestolen wordt van de werkende armen die de voortbrengers van allen rijkdom zijn.

Sluiten