Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door iets meer te leeren van iets waarover ik vandaag niet moet spreken, daar Fors mij zegt, dat ik liever het laatste woord moet zeggen betreffende onzen tegenwoordigen stand van geestelijke broederschap, in voorbeeld gebracht in de werkstakingen van onze arbeiders, de ellende die daarmee gepaard gaat, en de artikelen van onze loopende literatuur daarover.

De genoemde loopende literatuur over dit onderwerp, zijnde bijna geheel in de macht van de Meesters, heeft voornamelijk bestaan in verhandelingen over de misdaad en de dwaasheid van werkstakingen, zonder ook maar in het minst zich er op toe te leggen den werklieden een anderen weg aan te wijzen om de kwestie op te lossen. „Gij kunt geen drie shillings per dag krijgen in zulke tijden ; maar wij zullen u twee en een half geven: het is u geraden dat aan te nemen -r- en, zoowel om godsdienstige als commercieele redenen, er geen drukte over te maken. Hoeveel beter is niet twee en een half dan heelemaal niets! en bedenkt wel — als ééns de fabriek stilstaat, hoe zullen wij er dan allen aan toe zijn?"

„Ja", antwoorden de mannen, „maar als wij vandaag twee en een half nemen, wat zal u dan beletten morgen ons de opmerking te. maken, dat twee shillings beter is dan niets, en dat het ons geraden is die som aan te nemen om godsdienstige en commercieele redenen, zonder er drukte over te maken? En kunnen niet wellicht den dag daarna dezelfde vrome en zedelijke leeraars ons aanbevelen met berusting anderhalven shilling aan te nemen? Er moet ergens duidelijk een grens getrokken worden, en wij verkiezen die hier te trekken, en thans."

De meesters hebben weer reden te antwoorden: „Zeker, maar als wij u vandaag drie shillings

Sluiten