Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geven, hoe zullen wij dan weten dat gij morgen niet drie en een half vraagt, en de volgende week vier? Er moet ergens een grens getrokken worden, en wij verkiezen die hier te trekken, en thans."

Welke oplossing is er dan? en van welk nut is al het gepreek, tegen den werkman of den meester, over hun wijze van debatteeren, als het hun geen oplossing langs een anderen weg aantoont? Zooals de zaken thans staan, kan de twist alleen practisch beëindigd worden door het dreigend gevaar van hongerdood aan den eenen kant, of van bankroet aan den anderen: en zelfs dan nog slechtsbeëindigd voor een oogenblik, nooit voorgoed, weldra weer opnieuw opvlammend, om slechts in den dood zwijgend weg te zinken; — terwijl jaar na jaar de conflicten op leven en dood en de uitputtende wapenstilstanden produceeren, tot belooning van het gansche werk en met goedkeuring van den ganschen raad van het volk, het minimum van winst voor het maximum van ellende.

Hier en daar verspreid op elke bladzijde, die ik de laatste twintig jaar over staathuishoudkunde geschreven heb, zal de lezer een onfeilbare verwijzing vinden naar een beginsel van oplossing in zulk een geschil, een beginsel dat zelden ook maar genoemd wordt door de scheidsrechters, of indien al genoemd, toch nooit geloofd: maar daar dit toch het eenige beginsel van beslissing is, wijzigt de bewustheid daarvan, hoewel onderdrukt, heimelijk elk scheidsrechterlijk woord.

De werklieden worden berispt in de magistrale vertoogen over hun ondankbaarheid van het werk te staken! Dan moet er een wet van Genade zijn, die de meesters ten minste erkennen. De werklui worden in de magistrale vertoogen bespot om hun dwaasheid van het werk te staken. Dan moet er

Sluiten