Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ven; ja, hunne beenderen liggen verstrooid aan den ingang van het graf, gelijk wanneer men hout hakt en klooft op de aarde. Uw veel geroemde rijkdom — waar is hij? Is de strijd tusschen hen en u omdat gij hun nu onbarmhartig voedsel weigert, of omdat al uw gepoch op rijkdom een leugen was, en gij er geen hebt te geven?

„Uw gepoch op rijkdom was een leugen. In uw goede tijden werktet gij van de hand in den tand; nu staat uw werk stil, en ge hebt niets in het land om uw voedsel mee te betalen, nog veel minder een voorraad voedsel opgelegd. En hoeveel ellende en toorn gij te verduren zult hebben vóór gij de les van rechtvaardigheid leert, — God alleen weet het. Maar dit is de les die gij leeren moet."

Elke werkman in elk vak moet een examen afleggen (als gestrenge proef, niet vergelijkend) wanneer hij meerderjarig wordt, en dan ingeschreven worden als bekwaam voor zijn vak. Zij, die niet toegelaten kunnen worden tot de hoogere ambachten, worden terugverwezen naar de lagere totdat zij hun peil vinden. Elke ingeschreven werkman moet dan gebruikt worden daar waar zijn arbeid noodig is — (Gij valt mij in de rede door te zeggen dat zijn arbeid nergens noodig is? Waarom dan hebt gij machines noodig, als er al te veel handen zijn om alles te doen wat gedaan moet worden?) — volgens aanwijzing van het gilde waartoe hij behoort, en door dat gilde moet hem zijn vastgesteld loon betaald worden, voortdurend en onveranderlijk, welk toeval of verschijnsel zich ook voordoet. Zijn loon moet hem van dag tot dag uitbetaald worden, van het uur zijner intreding in, het gilde tot 'het uur van zijn dood, het mag nooit verhoogd, noch verlaagd, noeh onderbroken worden; waardoor dus alle aanvechting tot heb-

Sluiten