Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

grijpen (behalve die eene, die mij er werkelijk doorheen hielp en die nooit de hoop verloor — Dr. Parsons van Hawkshead) dat er werkelijk geestelijke wonden te genezen waren, — maakten zij, zeg ik, en maken zij nog mijn vrienden angstiger over mij dan noodig is: welken angst ik gedeeltelijk betreur, daar het hen bedroeft;.maar veel meer nog, indien het hen meer twijfelachtig maakt dan gewoonlijk (wat voor enkelen heel veel zegt) omtrent de „waarheid en soberheid" van „Fors". Terwijl de lezer toch, door eiken regel, tot nu toe geschreven, héén, één standvastig doel zal vinden, en volmaakt begrepen systeem, gevest op dieper grondslagen dan eenig ander, dat tot dusver werd rondgebazuind onder de namen van hunne stichters, in zijn balans- houdend één groote afdeeling van menschelijke vaardigheid — de schoone kunsten — die de gewone economisten ganschelijk niet in staat zijn in de weegschaal te leggen; en een nog veel uitgestrekter rijk van menschelijke verheugenis — de geestelijke aandoeningen — dié materialistische denkers even onbekwaam zijn zich te denken: een systeem dat niet het mijne is, noch van Kant, noch van Comte; — maar dat 't welk de Hemel aan elk waarachtig menschenhart heeft geleerd, en bewezen door elk waarachtig menschen werk, van het begin der tijden tot op dezen dag.

Ik gebruik het woord „Hemel" hier in absoluut letterlijken zin, bedoelende den blauwen hemel, en zijn licht en lucht. Menschen die leven in dat licht, — „in zuiveren zonneschijn, niet onder dooreengemengde schaduw", — en wier daden open zijn als de frissche lucht, geraken altijd tot een zekeren staat van moreele en practische eerlijkheid, gansch en al onafhankelijk van religieuze denkwijze. Deze dingen te verklaren is het voornaam-

Sluiten