Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ste werk van „Fors" geweest. Of er één God zij of drie, — geen God of tienduizend, — kinderen behoorden genoeg te eten te hebben, en hunne gezichten helder gewasschen te zijn. Ik zeg dat niet; het hart van elke moeder onder de zon zegt dat, als zij een hart heeft. , .'" ,

Wederom, of er heiligen zijn in den Hemel of niet, zoolang als de sterren over de zee schijnen en de visschen daar zwemmen, — is elke visscher, die een net binnenhaalt, verplicht tot zooveel menschelijke schepselen als hij kan te zeggen: „Kom en eet." En de vischverkoopers, die hun visch bij wagenvrachten vernielen om de armen duur te laten betalen voor wat er over is, moesten voortgegeeseld worden rondom Billingsgate, en er uit. Ik zeg dat niet; het hart van elk mensch op de zee en op het land zegt dat, — als hij in zijn hart niet een schurk is. Wat geboden is in „Fors" wordt aldus geboden door het algemeen gezond verstand, algemeene billijkheid, algemeene menschenliefde en algemeenen zonneschijn — niet door mij.

Maar verder. Ik heb zoo juist het woord „Hemel" ook in een edeler beteekenis gebruikt: meenende den Hemel en onzen Vader daarin.

En boven de macht van Zijn zonneschijn, die alle menschen kunnen kennen, heeft „Fors" ook verklaard de macht van Zijn Vaderschap, — die alleen sommige menschen kennen, en anderen niet, — en, tenzij door harde leering, niet kunnen kennen. Want de wijzen van de gansche aarde hebben in hunne harten altijd gezegd: „God is, en daar is geen buiten Hem"; en de dwazen van de geheele aarde hebben in hunne harten altijd gezegd: „ïk ben, en daar is geen buiten mij".

Daarom, behalve de verzekering van wat zichtbaar heilzaam is, bevat „Fors" ook de verzekering van wat is onzichtbaar heilzaam, of heil-brengend,

Sluiten