Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in den Hemel, voor allen die zulke gezondheid willen ontvangen: en buiten dat een uitnoodiging — geleidelijk overgaande in een gebiedend beroep — tot alle menschen die op God vertrouwen, dat zij hun geweten reinigen van doode werken, en zich vereenigen tot werk, gescheiden van dat der dwazen; zuiver, onbevlekt en Hem waardig, op wien zij vertrouwen.

Maar in de derde plaats. Behalve deze bepalingen, eerst van wat nuttig is voor de geheele wereld, en vervolgens van wat nuttig is voor het wijzere gedeelte er van, bevat „Fors" veel onbeduidend en onsamenhangend gepraat langs den weg. Er is hier en daar verspreid — misschien doordat de Duivel onkruid tusschen de tarwe zaaide — veel toevallige mededeeling van mijn eigen persoonlijke gevoelens en geloof, te zamen met stukken autobiographie, aan welke plaats, werd gegund, niet zonder eenig besef van hun nut, maar toch onvoorzïchtiglijk, en zelfs onzuiver, omdat ik op dat oogenblik niet mijn mond kon houden over wat mij ergerde, of belang inboezemde, of kalmeerend in mijn herinnering opkwam.

Ik moet me nu nog een paar woorden meer over dit punt van mijn levensbeschrijving veroorloven. De doctoren verklaarden, nu juist twee_jaar geleden, dat ik gek werd door overwerken. Ik had toen niet harder gewerkt dan gewoonlijk, en 't was zelfs gemakkelijk omdat het gewoonte was geworden. Maar ik werd gek omdat mijn arbeid geen resultaat opleverde. De menschen zouden begrepen hebben dat ik krankzinnig zou geworden zijn, als ze gehoord hadden, dat de geschriften, waaraan ik zeven jaren van mijn oud leven besteed had, alle gebruikt geworden waren om het vuur aan te maken, zooals Carlyle's eerste deel

Sluiten