Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verwijdering mij verdroot; een of twee met mijn volle instemming. Anderen integendeel zijn met hun gansche hoofd en hart aan 't werk geweest, toen de Meester te ziek was om op hun werk acht te slaan; en ik geloof dat het voornamelijk aan dien ongeprezen ijver te danken is, maar ook in zekere mate aan het ruimer verspreiden en meerder begrijpen van „Fors" zelf, dat nieuwe leden zich snel bij ons voegen, en ik geloof dat allen op het oogenblik bezield zijn met betere en meer bepaalde hoop dan tot dusver.

De verslagen van het Gilde verschaffen, zooals ze er thans uitzien, geen breeden grondslag voor het vertrouwen, welks toeneming ik daar juist constateerde. Maar in deze dagen, nu wij geheel en al solvent zijn, en niet anders kunnen zijn, daar het-ons voornaamste handelsbeginsel is nooit iets te koopen vóór wij geld hebben om het te betalen, — nu wij al, wat wij gekocht hebben, behouden en niet probeeren een slechten koop goed te maken door een ander op te lichten, — nu in elk geval een hoeveelheid van dé dingen, die wij op die voorwaarden gekocht hebben, bevonden worden uitermate nuttige en aangename bezittingen te zijn voor een dagelijks groeiend aantal leerlingen, lezers en toeschouwers, te Sheffield en elders, — en wij op dit Kerstfeest van het jaar 1883 vier duizend en nog een paar honderd pond in fondsen bezitten, benevens de grondbezittingen en woningen in mijn laatste rapport vermeld, en een voorwaardelijke belofte voor een nieuwe en betere plaats voor St. George's Museum te Sheffield, — geloof ik dat deze verschillende feiten en overwegingen de Gezellen van St. George genoegzaam mogen rechtvaardigen om aan hun Kerstmaal te zitten met een gerust hart wat betreft hunne zakenaangelegenheden, en misschien de Meester

Sluiten