Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reld te maken hebben met het levensonderhoud.

Voedsel kan alleen uit den grond verkregen worden, of uit de lucht, of uit de zee. Wat gij gedaan hebt: visschen, vogels schieten, graven, zaaien, besproeien, oogsten, malen, schapen hoeden, scheren, spinnen, weven, bouwen, timmeren, leidekken, kolen dragen, koken, levensmiddelen langs de huizen rondventen en dergelijke, — dat is St. George's werk en machtmiddel. Al het overige is St. George's spel, of zijn toewijding — niet zijn werk.

En de voornaamste boodschap, die St. George u brengt, is dat gij niet vernederd zult worden door dit werk, noch er door bedroefd worden, — gij die het in heiligen wil en bescheiden overgave op u neemt voor uw juk als getrouwe knechten niet minder dan als kinderen van uwen Vader in den Hemel; maar voor zoover als het werkelijk beteekent een erkenning dat gij niet beter zijt dan de armen, en tevreden hun nederigen staat te deelen in dien ootmoed, dringt gij door in de eigenlijke ziel en het aller-innerlijkst goede van heilig monnikenleven, en hebt gij daarvan de liefelijkheid en heiligheid, zonder de smart of het gevaar, u zelf afscheidend van de wereld en het vleesch alleen in hun zonde en smart.

Maar bovenal scheidt gij u af van de wereld in haar verdriet; er zijn geen verdrietelijkheden zoo giftig als de verdrietelijkheden van den ledigganger; er zijn geen folteringen zoo afschuwelijk als de verzadigingen van genot. 'Ja, het bitterste en duurzaamste leed kan moedig gedragen worden onder den last en de hitte des dags, tot het juiste uur van den dood, door een getrouwen werker. De dappere arbeiders sterven lijdelijk, jonge en oude, — en geven geen teeken. Het is aan u medelijden met hen te hebben, aan u hen bij te staan, aan u hen op te vroolijken en te redden.

Sluiten