Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En weest er zeker van, er zijn reeds duizenden en duiz%nden die zulk een leven leiden, — die niet vereenigd zijn in eenige erkende gemeenschap, maar ieder op zijn eigen plaats, gelukkig in bereidwillige behulpzaamheid.

De tijd ontbreekt mij — hoeveel meer nog de gedachten — om te probeeren er mij een denkbeeld van te vormen wat deze wereld zijn zal, wanneer de zachtmoedigen haar inderdaad beërven, en de nederigheid van elke getrouwe dienstmaagd door haren Heer is aangezien. Want de dag zal komen, de verwachting der armen zal niet voor eeuwig sterven. Niet door geweld, noch door macht, maar door Zijnen Geest — zal hij de zachtmoedigen leiden in het recht; en den zachtmoedi-gen zal Hij Zijne wegen leeren.

Kerstmis, 1884

Terugziende op mijn pogingen van de laatste twintig jaar, geloof ik dat hare mislukking voor een heel groot deel te wijten is aan mijn toegeven aan het ongeloof van deze uitwendige wereld, en mijn streven om mijn pleidooi te gronden op motieven van gewone voorzichtigheid en goedheid, in plaats van op den allereersten plicht God lief te hebben, — een anderen grondslag kan geen mensch leggen.

Ik dacht te spreken tot een menigte die slechts overgehaald kon worden door zichtbaar nut; ook was ik mij niet in 't minst bewust hoevele ganschelijk goede en heilige menschen leefden in het geloof en de liefde van God, even krachtig en werkdadig nu als in de eerste geestdrift van het Christendom, totdat ik, voornamelijk ten gevolge van mijn zware ziekte, die mij gedurende eenigen tijd na 1878 mijn gewoon literarisch werk ont-

Sluiten