Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pag.

52 Psalm XCVI : 1

53 Jesaja XXVIII : 29

55 Psalm XLII : 2

56 Hebreën II j 2

77 Johannes XIV : 27 77 Psalm CXIX: 165 83 Mattheüs III: 10

89 Mattheüs XI: 13 89 I Kor. XIV : 1 89 Lucas VI : 1 91 Exodus XX ï 7 95 Lucas III: 11

107 Efeze V:2

108 Lucas XII: 9 121 I Tim. VI: 9 154 Psalm CXIX: 20

154 Psalm CXIX : 72

155 Psalm LXX1II :-25 157 Leviticus XXV: 2:

173 Efeze IV : 28 186 I Johannes III : 11 186 Mattheüs X : 25

186 I Johannes II ; 1 194 Lucas XIX: 22 194 Judas: 10

203 Titus I: 13

213 Johannes XXI : 1 'i

215 Zacharia XIII: 6

221 Hand. XX: 35 225 II Koningen VI: 11

225 Mattheüs XII: 20

225 Jesaja LIV : 13

O Heer, onze eigen Heer ....

Zijn naam zal genoemd worden Wonderlijk, Raad.

Mijne ziel dorst naar God ....

Want indien het woord door de engelen gesproken vast is ... .

Niet gelijk de wereld dien geeft.

Die Uwe Wet" beminnen. .. .

Ziet, reeds is de bijl aan den wortel der boomen ....

Profeteerende tot Johannes toe.

Jaagt de liefde na ....

Het met de handen wrijven.

Gij zult uws naasten goed niet begeeren.

Die twee rokken heeft., ..

Geen gemeenschap met de werken der duisternis.

Wie mij verloochenen zal voor de menschen ....

Die rijk willen worden, vallen in verzoeking ....

Mijn ziel is verbroken vanwege het verlangen nèar Uwe oordeelen ....

De Wet Uws monds is mij dierbaarder

Wien heb ik nevens U in den hemel.... ( Het land zal niet voor altoos verkocht worden ....

Die gestolen heeft, stele niet meer.

Want dit is de verkondiging ....

Indien zij den Heer des Huizes Beëlzebub hebben geheeten ....

Mijne kinderkens, deze dingen schrijf ik u...

Uit uwen mond zal ik u oordeelen ....

Hetgeen zij natuurlijk, als de onredelijke dieren weten ....

Deze getuigenis is waar.

Komt en eet.

Het zijn de wonden waarmede ik geslagen ben ....

Het is zaliger te geven dan te ontvangen. ' In vurige wagenen de heirscharen des hemels.

Brengende voort het oordeel tot overwinning.

De vrede Uwer kinderen zal groot zijn.

Sluiten