Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schaffing der poenale sanctie binnen kort mogelijk is zonder de positie der cultuurondernemingen in gevaar te brengen? In geenen deele.

En nu moge het wel zeer eenvoudig zijn om te decreteeren, dat de p. s. binnen korten tijd moet en zal worden afgeschaft, de Regeering zal zich dan echter rekenschap hebben te geven van de gevolgen, die daaruit voor de cultures zullen voortvloeien en van de groote verantwoordelijkheid, die Zij draagt voor den blijvenden bloei van een Gewest als de Oostkust van Sumatra en voor de verdere ontwikkeling van dit en andere Gewesten.

Want niet alleen de bestaande ondernemingen worden bij een overhaaste afschaffing der poenale sanctie bedreigd, ook de verdere ontwikkeling van de cultures wordt daardoor ernstig belemmerd.

Reeds hebben zich verschillende gevallen voorgedaan, waarm het kapitaal zich ongeneigd betoonde om zich verder in de cultures in de buitenbezittingen te interesseeren, in verband met de onzekerheid, betreffende de arbeidsvoorziening.

Zou die onzekerheid plaats maken voor de zekerheid, dat een behourlijke arbeidsvoorziening niet meer mogelijk is, dan valt aan verder in ontwikkeling brengen der buitenbezittingen niet meer te denken. Waar tot nu toe een snelle vooruitgang viel waar te nemen, zal dan stilstand komen, welke gelijkstaat met achteruitgang. De meest waardevolle gronden 'zullen onbenut blijven liggen.

En die stilstand zal met zich mede brengen, dat duizenden van Javanen, die anders in de cultures een behoorlijk bestaan zouden hebben gevonden, daarvan verstoken blijven.

Zoolang de ontwikkeling en de instandhouding der Buitenbezittingen moet plaats vinden met van elders aangevoerde werkkrachten, zullen er bijzondere bepalingen noodig zijn, om de arbeiders tot het nakomen hunner verplichtingen te nopen.

Eerst indien voor de arbeiders geen bijzondere prikkel van noode is om hen tot nakoming dier verplichtingen te brengen, dus zoodra zich een arbeidsmarkt in dit gewest heeft gevormd, zullen die bijzondere bepalingen kunnen worden gemist.

Er zal een geleidelijke overgang moeten plaats vinden* Van elke in de arbeidsregeling te brengen wijziging zal nauwkeurig moeten worden nagegaan of deze mogelijk is zonder de instandhouding en ontwikkeling van de cultures in gevaar

te brengen. .

Dit wil niet zeggen, dat wij het niet onze plicht achten om alle mogelijke medewerking te verleenen om te komen

Sluiten