Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ongelijk* heid van rechts toe> stand.

zonder dat werkgever noch werkman, zich aan de gedachte van vrijen arbeid hebben kunnen wennen of zich daaraan hebben kunnen aanpassen.

(3) Een toestand, waarbij een deel der arbeiders zonder ps zou werken en een ander deel onder p.s, is niet wel denkbaar en allerminst in het belang der ondernemingen Voelt de arbeider- en daarvan zijn wij overtuigd,- bij het huidige systeem de oplegging van straf, wegens het niet nakomen van z«0 verplichtingen niet als een onbillijkheid, dat zal anders worden, wanneer hij ziet, dat zijn medearbeiders voor die zelfde overtredingen niet worden en ook niet kunnen worden ge-

^^(i) Het noemen van termijnenis uiterst gevaarlijk. De voorstellers achten dit noodig om den p'anters te doen zien, dat het der Regeering ernst is en om te voorkoken, ^dat de zaak op de lange baan wordt geschoven. Uit het hieronder volgende moge blijken, dat dit allerminst de bedoeling is maar dan is ook het noemen van data overbodig geworden. Het is zeer wel mogelijk, dat een korter tijdbestek mag worden aangenomen, misschien is een langer beperk noodig, aan voorspellingen daaromtrent kunnen en willen wij ons niet wagen. Een tijdstip te noemen blijft gevaarlijk, omdat men daarop bezwaarlijk meer zal kunnen terugkomen en de Regeering toch- aan die overtuiging wenschen wij vast te houden- de p.s. niet zal afschaffen, zoolang dit niet

^Bovendien bevindt de , tabakscultuur zich, wat betreft den termijn waarbinnen de poenale sanctie kan worden afgeschaft, no- in een speciale positie, omdat de tabakBondernemingen vermoedelijk genoodzaakt zullen zijn om de Chineesche veldkoelies, bij afschaffing van de p. s., te vervangen door )avaansche veldkoelies, welke richting ook de- Chef van den Dienst der Arbeidsinspectie, al is het dan om andere redenen, uitwil, en wel uit hoofde van de volgende overwegingen

Het gevaar bestaat, dat de aanvoer van een voldoend aantal vrije Chineezen, zonder eenig voorschot of verbintenis, i„. de toekomst niet mogelijk zal zijn en dat de vnje Chinees zich bij voorkeur zal wijden aan grot werk b. v. het maken van drainages, het aanleggen van dijken, .boschkappen enz., doch als vrij man niet te vinden zal z», voor de fijnere werkzaamheden als de verzorging van de b.bet en den aanplant en het plukken en sorteeren.

Ook is de mogelijkheid niet uitgesloten, dat de politiek van het opkomende China het op den duur bezwaarlijk zal maken om met Chineesche arbeiders te werken.

Sluiten