Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

neemt, wordt betaald, waardoor niettemin toch de arbeidsprestatie van dien werkman voor den eersten werkgever verloren is.

Het voorschrift, dat de werkman, die voor langer dan 5 dagen de onderneming verlaat, hiervan kennis moet geven aan den Controleur en dat hij strafbaar is, indien hij niet op den door hem aangegeven datum op de onderneming is teruggekeerd veronderstelt een gang van zaken, waarbij men zich bezwaarlijk kan neerleggen.

Geen van beide ordonnanties bevredigen het rechtsgevoel noch zijn in staat om iets te geven ter vervanging van de p.s.

(6) Het standpunt van den Directeur van Justitie, dat het verreweg het beste zou zijn om aan de planters zelve over te laten hoe zij zich moeten redden is- wij erkennen het gaarne- verreweg het eenvoudigst, maar wij hebben genoeg vertrouwen in de Regéering, dat zij het zich tot een plicht zal achten om met de planters te overwegen, wat in zake de arbeidsvoorziening moet worden gedaan.

In verband hiermede willen wij nog eens de aandacht vestigen op onze naburen, waar het Gouvernement een geheel ander standpunt heeft ingenomen en al het mogelijke heeft gedaan om aan de planters een voldoend aantal arbeiders te verzekeren.

Wij doelen hiermede op de in de Straits bestaande Indian Immigration Fund, een door de wet geschapen instelling, waarvan de inkomsten worden gevormd door de contributies van alle met tamils werkende, hetzij particulieren, maatschappijen of Gouvernement, naar mate van het aantal koelies bij ieder in drenst, waardoor mogelijk wordt gemaakt, dat ieder op goedkoope wijze werkvolk kan laten uitkomen en geen persoonlijke, geldelijke risico loopt bij desertie.

Bovendien draagt het Gouvernement voor een groot bedrag in het fund bij door het verleenen van subsidies aan stoomvaartlijnen, zoodat de passage zeer goedkoop wordt en steunt de emigratie door het bouwen van depots en het salarieeren van personeel en doctoren.

Voor het Fund komen daardoor de wervings- en overbrengingskosten per koelie te Penang op niet meer dan gemiddeld f 21.—

Wij hebben hier van een en ander vluchtig melding gemaakt om te laten zien, hoe elders het Gouvernement niet eenvoudig alles aan de planters zelve overlaat, maar zich verplicht gevoelt om hun te hulp te komen door het geven van aanzienlijke bijdragen en het scheppen van wettelijke maatregelen.

Sluiten