Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONS ONTWERP.

De lange Er is in den laatsten tijd, ook elders, (in Britsch- Indiè) contract- een strijd gevoerd tegen het huidige arbeidstelsel, maar daarbij duur- de zal het wel ieder zijn opgevallen, dat de strijd niet zoo steen des zeer ging tegen de poenale sanctie zonder meer, maar tegen aanstoots. wat men in het Engelsch noemt de „indentured Labour", den contract- arbeid en vooral den langen duur van de contracten.

Men wilde niet langer een arbeidsstelse!, waarbij de eene persoon (de werknemer) zich voor langen tijd aan den ander „den werkgever" zou binden, zonder mogelijkheid om dien band te verbreken. Men ging zelfs zoover- hoewel zeer ten- onrechte- om den rechtstoestand van den werknemer als slavernij te beschouwen.

Oordeelen wij juist, dan is de steen des aanstoots dus niet zoo zeer de mogelijkheid om den werkman, die weigert om te arbeiden, te doen straffen, maar veeleer de onvrijheid van den werkman, hierin bestaande dat hij voor geruimen tijd aan de onderneming vast zit.

Een dergelijke vrijheidsbeperking acht men onnatuurlijk en niet meer in overeenstemming met de huidige tijden. Bovendien is steeds een bezwaar tegen den langen duur der contracten geweest, dat de werkgever geen moeite zou doen om den arbeider op andere wijze aan zich te binden, omdat hij toch van zijn arbeidskracht zeker was.

Bij de vraag nu in welke richting de oplossing van het arbeidsvraagstuk moet worden gezocht, hoe een geleidelijke overgang kan worden verkregen en ook aannemelijk gemaakt, scheen niets zoo zeer voor de hand liggend om alles, wat in het huidige arbeidsstelsel eenige aanstoot kon geven,' zooveel mogelijk weg te nemen, opdat dit in meer moderne banen zou worden geleid en in overeenstemming zou worden gebracht met de nieuwere opvattingen.

Van verschillende kanten heeft men e- een verwijt van gemaakt, dat het tegenwoordige arbeidsstelsel zoo lang ongewijzigd is gehandhaafd, men wees op groote koloniale mogendheden (Engeland), waar in Britsch-Tndië de poenale sanctie den oorlog niet heeft kunnen overleven.

Hoeveel door den Heer Kasteleyn op bladzijde 15 van zijn Open Brief afdoende is aangetoond, dat de afschaffing van de indentured labour in Britsch-Tndië een zuivere politieke strekking heeft gehad, valt het feit niet weg te redeneeren, dat inderdaad de indentured labour is afgeschaft, maar men mag daarbij e'e'n ding niet uit het oog verliezen, zooals maar al te vaak wordt gedaan, dat de begrippen indentured labour en poenale sanctie elkander niet dekken, en dat het aller-

Sluiten