Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een verschilpunt met de toestanden ten onzent doet zich voor, n. L dat de immigratie ginds veel grootere cijfers (naar verhouding) te zien geeft dan bij ons ter Oostkust en dat de Regeering aldaar de immigratie bevordert en, waar zij met openbare werken als anderszins als werkgever optreedt, met de planters mede werkkrachten invoert.

In zake arbeidswetgeving stelde de Regeering ginds zich terecht op het standpunt dat, al moest dan ook aan den werkman toegestaan worden om ten allen tijde (met inachtneming van een maand als opzeggingstermijn) de onderneming te verlaten, die werkman toch, zoolang hij op de onderneming in dienst, is, behoorlijk moet werken en zich behoorlijk moet gedragen, dat daardoor zoo noodig stratbedreigingen een werkzame aansporing kunnen zijn, een middel dat te baat genomen moe{ worden nu het ontslag van den werkman geen invloed op hem heeft in dergelijke streken, die nog in een jonge ontwikkeling zijn.

Ook in de Straits gelden dus nog steeds soortgelijke strafbepalingen als in de tegenwoordige koelie-ordonnantie zijn opgenomen.

Deze in een Engelsehe kolonie werkende regeling heeft noch bij de volksvertegenwoordigers in • Engeland, noch bij inlandsche intellectueelen in Britsch-Indië aanstoot gegeven, integendeel wordt zelfs als voorbeeld genoemd voor die kolonies, waar men de indentured labour (den contract arbeid) wil afschaffen.

En men zal niet ongevoelig kunnen zijn voor het feit, dat het Engelsehe volk, dat juist altijd gezegd wordt bij uitstek de persoonlijke vrijheid hoog te houden, na afschaffing der schriftelijke contracten op langen termijn, het strafstelsel heeft behouden, zonder dat er van eenige zijde bezwaar tegen wordt ingebracht.

Wij willen daarmede niet zeggen, dat wij de Straits regeling hier zouden willen invoeren of dat wij zouden wenschen, dat de Straits toestanden naar Sumatra zouden worden overgeplant als daar zijn de weinige stabiliteit, het groote verloop der koeliebevolking, de slechte gezondheidstoestanden enz.

Het verloop van het werkvolk op de ondernemingen aan den Overwal is zeer zeker een gevolg van de mogelijkheid om ten allen tijde met inachtneming van een opzeggingstermijn van een maand de onderneming te verlaten. Daarom stellen wij ook voor, zooals uit het vervolg zal blijken, om te beginnen met een opzeggingstermijn van vier maanden. Intusschen zou men een onderzoek moeten instellen naar a

Sluiten