Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij de tabakscultuur moet men ten allen tijde over de noodige en ook over onderlegde werkkrachten kunnen beschikken.

Deze cultuur toch stelt op het gebied van op tijd werken veel hoogere eischen dan welke cultuur ook.

In verband met den plaatselijken regenval is men verplicht gedurende een bepaalde periode van het jaar te planten. Plant men vroeger ot later, dan loopt men gevaar door een ongunstige weergesteldheid den aanplant te zien mislukken. Het spreekt dus van zelf, dat men met het plantklaar maken der velden, het aanleggen van zaadbedden enz. enz., eveneens aan bepaalde data gebonden is en men maar niet kan voorwerken of zaaien, wanneer er toevallig lieden voor beschikbaar zijn.

Ook gedurende den tijd, dat de aanplant te velde staat, is een eerste vereischte voor het welslagen van den oogst, dat men steeds over voldoende lieden beschikt om dezen te verzorgen.

Een tabaksaan plant, die men b.v. 2 weken onverzorgd heeft laten ¬ętaan, terwijl gedurende dien tijd aan schadelijke insecten de gelegenheid wordt gegeven om zich ongestoord te vermenigvuldigen, kan men veilig afschrijven.

Nog meer treedt de urgentie van arbeidszekerheid op den voorgrond in den z.g. pluktijd, wanneer de te velde staande tabak rijp is. Heeft men dan niet steeds de volle beschikking over een voldoend aantal handen om dagelijks de rijpgeworden bladeren te oogsten, dan is een debacle onafwendbaar.

De marktwaarde der tabak toch hangt voor een voornaam deel af van den graad van rijpheid, waarop de bladeren geoogst worden. Tabak, die men 3 a 4 dagen te laat, dus overrijp plukt, is beslist minderwaardig en levert een product, dat nauwelijks den kostprijs waard is.

Wij zouden deze voorbeelden nog met tal van andere uit de praktijk kunnen vermeerderen, doch meenen met het bovenstaande voldoende aangetoond te hebben, dat algeheele arbeidszekerheid een levensvoorwaarde voor de tab. ikscul tuur is en dat daarom de opzeggingstermijn wat ruim moet worden genomen, ook al omdat de pas van Java of China aangekomen arbeiders eerst nog behoorlijk moeten worden ingewerkt, willen zij voor de ondernemingen als werkkracht beteekenis hebben.

Bij immigratie-contracten zal de werkman een evenredig deel van de engagementskosten moeten terugbetalen. Zooals bekend, kost het engageeren van arbeiders op Java en China veel geld, hetgeen de werkgever in de arbeidsprestatie van den immigrant hoopt terug te vinden. Verlaat de werkman nu

Sluiten