Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zonder dringende reden den dienst, dan is het niet meer datn billijk, dat hij een gedeelte der voor hem gemaakte onkosten vergoedt. Een dergelijke bepaling zal men in alle contracten vinden met werkgevers, die werknemers van elders hebben laten uitkomen. Ook het Gouvernement als werkgever stelt zich op het zelfde standpunt, waar de uit Holland uitgekomen ambtenaren, die binnen een bepaalden tijd den dienst verlaten, worden verplicht om uitrustings- en reiskosten terug te betalen.

Tegen ons stelsel zou aangevoerd kunnen worden, dat het aan de immigranten niet zoo gemakkelijk zal vallen van den opzeggingstermijn gebruik te maken. Daartegenover staat echter, dat door de georganiseerde werving van de A V. R. O. S. en D. P. V. de engagementskosten geleidelijk zullen worden verlaagd, en dat het streven is om te komen tot het verkorten der immigratie-contracten en om den duur daarvan geleidelijk terug te brengen tot 2 en 1 jaar, zooals reeds vaak bij de vrije emigratie van Java der D. P. V. het geval is, althans voor reeds lang bestaande ondernemingen, waar een geringe jaarlijksche aanvulling van het werkvolk voldoende is.

De terugbetaling van het voorschot zal bij reengagementscontracten wel geen bezwaar opleveren, daar de voorschotten, dankzij de door den Gouverneur gemaakte regelingen, nimmer hoog kunnen zijn, zoodat de arbeiders deze in de 4 maanden gemakkelijk kunnen terugbetalen, terwijl wel niemand de billijkheid er van zal kunnen ontkennen, dat de werknemer, die zonder reden den dienst verlaat, zijn schuld aan de onderneming afbetaalt.

Redenen Maakt de bepaling omtrent den opzeggingstermijn het voor tot ontbin- den werkman mogelijk om zonder opgave van redenen zijn ding der ontslag te nemen, als van zelf sluit zich daarbij aan de in overeen* het ontwerp voorkomende regeling omtrent de tusschentijdsche komst. beëindiging van de overeenkomst wegens bepaalde, aan de Nederlandsche arbeidswet ontleende, redenen. Is een van deze redenen aanwezig, dan kan dé arbiter op verzoek van elk der partijen ten allen tijde het contract ontbinden. DE RUIME OMSCHRIJVING dier redenen moge een waarborg zijn, dat zoo er inderdaad slechts eenige grond aanwezig is, de werkman steeds door den uitspraak van den arbiter van zijn contract kan worden ontheven.

Wij vragen ons af of er dan nog wel van eenig machtmisbruik van de zijde van den werkgever sprake kan zijn.

Wij hebben echter gemeend om ons niet tot deze enkele wijzigingen in de koelie-ordonnantie te moeten beperken, in tegendeel hebben wij getracht haar zoodanig om te werken,

Sluiten