Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat wel niemand er bezwaar tegen zal kunnen hebben, dat deze ordonnantie, bij wijse van overgang, nog eenigen tijd behouden zal blijven.

Dit ontwerp-ordonnantie met de daarbij behoorende toelichting zijn hierbij gevoegd

In het bijzonder wenschen wij daarbij ;e wijzen op de volgende verschillen met de huidige koelie-ordonnantie: Voor- (1) Het nawerken is geheel komen te vervallen, omdat naamste dit in een moderne arbeidsregeling niet thuis behoort en de verschillen duur der contracten daardoor onnoodig met een jaar kan met be- worden verlengd.

staande (2) Vastgesteld is een minimum loon, dat aan den werk-

koelie or- man zal worden uitgekeerd, waarbij de gebruikelijke loonen donnantie. ^ bagis hebben gediend

(3) Het aantal werkuren is verkort, hetgeen feitelijk neerkomt op een verhooging van de loonen, omdat nu het dagloon wordt uitbetaald voor 9 uren werken en onder de bestaande ordonnantie voor 10 uren werken.

(4) Voorschriften zijn in het ontwerp opgenomen, waardoor de arbeider wordt verplicht om zich in geval van ziekte in het hospitaal te laten opnemen.

Herhaaldelijk is er van de zijde der planters op aangedrongen om dergelijke dwingende voorschriften in het leven te roepen, echter zonder resultaat. Deze voorschriften zullen echter noodig zijn, als de p. s gaat verdwijnen. Gaat men hiertoe niet over, dan zal de goede reputatie van Deli op hygiënisch gebied verloren zijn.

(5) Het is verplichtend gesteld, dat de werkgever, indien de arbeider zulks verlangt, een deel van het loon in voedingsmiddelen betaalt, te verstrekken tegen kostprijs op de onderneming en wat de rijst betreft voor ten hoogste f 10 — per zak van 100 K. G.

Wat tot nu toe gebruik was, is thans dus verplichtend

gesteld.

Hierbij mag er in het bijzonder nog wel eens op gewezen worden, dat de planters ter Oostkust van Sumatra steeds de rijst tegen f 10 — per zak ter beschikking van de arbeiders hebben gesteld, ook al zijn de prijzen thans opgeloopen tot f 30— per zak. Als dus iemand geen nadeel van het uitvoerverbod van rijst uit Rangoen heeft gehad, dan zijn het wel de arbeiders ter Oostkust van Sumatra.

(6) Tenslotte is een arbitrage commissie in het leven geroepen, waaraan alle geschillen van civielrechtelijken aard moeten worden onderworpen. Ook daardoor wordt in een

Sluiten