Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mo-

dringende behoefte voorzien. Was tot nu toe de eenig mógelijke methode om bij geschillen, bijvoorbeeld over den uitleg van contract of ordonnantie, den strafrechter te hulp te roepen, wat misschien wel ten gevolge had, dat de werkgever werd gestraft, zonder dat echter de werkman werd schadeloosgesteld, in het vervolg zullen die geschillen aan het oordeel van den arbiter kunnen worden onderworpen.

WAT HOPEN WIT MET DIT OVERGANGSTIJDPERK TE BEREIKEN.

(1) Zooals. wij reeds boven schreven, zal door het losser worden van den band tusschen werkgever en werknemer worden bereikt, dat beiden zich op den duur aan de idee: „vrije arbeid" gewennen en zich daarnaar leeren gedragen.

(2) Men zal praktische ervaringen opdoen welke maatregelen noodig zijn om op den duur ook bij vrijen arbeid een arbeidszekerheid te waarborgen. Misschien zal zeer spoedig blijken, dat bepalingen ter voorkoming van het ronselen noodig zijn, dat het bijvoorbeeld den werkgever moet verboden worden om een arbeider, die zijn contract niet heeft afgewerkt, in dienst te nemen of andere dergelijke bepalingen en wij vertrouwen dan ook, dat de Regeering, indien dan dergelijke voorstellen van de zijde der planters worden gedaan, daaraan een willig oor zal leenen.

f3) De planters zullen in dien tijd gelegenheid hebben om hun kolonisatieproeven te voltooien en om de emigratie van Java te verbeteren en te versterken. Koloni- Over de kolonisatie wordt vaak verschillend geoordeeld, satie. De eene beheerder is tevreden met de verkregen resultaten, de ander klaagt over verloop dtr kolonisten

Het doel, dat de planters met de kolonisatie hebben, wordt vaak misverstaan. Dit doel is om de arbeiders, door het bezit van huis en tuin, aan de ondernemingen te binden even als in Europa fabrieken zorgen voor woningen met tuintjes voor haar arbeiders. Nimmer is de bedoeling geweest om dien grond te beschouwen als een erfelijk bezit, dat op de nakomelingen overgaat, ook al bieden die hun werkkracht niet aan de onderneming aan. In plaats van de poenale sanctie wordt dus gesteld dit: het verlies van den grond en van het huisje. Zal over het algemeen door gehuwde Javanen meer prijs worden gesteld op eigen huis en erf, voor den ongehuwden Javaan is de keuze niet moeilijk. Het gezellige leven in den pondok zal hij niet gaarne verruilen vóór de grootere eenzaamheid vafi een eigen woning.

Sluiten