Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In het bijzonder geeft de Deli Planters Vereéniging zich moeite voor de zoog. laukehwerving.

Het hieronder volgende staatje moge een bewijs zijn hoe deze emigratie zich in de laatste jaren gestadig heeft ontwikkeld en het zal niet zoo lang meer duren of de jaarhjksche aanvulling der gevestigde tabaksondernemingen kan geschieden langs den weg van deze emigratie.

Het systeem der emigratie is zeer eenvoudig. Hebben arbeiders hun contract uitgediend en wenschen zij naar Java te worden teruggezonden, dan krijgen zij al dan niet een introductiebrief mede, naar mate zij al dan niet op de onderneming mogen terugkeeren. De kantoren der vereéniging helpen hen om terug te keeren naar de desa. Willen zij op een gegeven moment weder naar Deli terug, dan melden zij zich weder bij onze kantoren aan of vragen reisgeld, hetzij afiècn voor zich zelf hetzij ook voor eenige of meerdere familieleden.

Dit systeem heeft zoowel voor den arbeider als voor den werkgever groote voordeden.

De laukeh (old hand) ontvangt geenerlei premie meer voor het aanbrengen, van sinkehs. Hij zal dus alleen lietfea medebrengen, die dit zelve gaarne wenschen.

De nieuweling gaat naar de onderneming, die hij daarvoor uitkiest, waar hij bijvoorbeeld familieleden heeft wonen, zal zich daar dus prettig voelen.

De laukehs zoowel als de sinkehs zijn vrij om bij aankomst in Deli contracten aan te gaan van drie, twee en een jaar. Ziedaar hoe reeds de D. P. V. geheel uit eigen beweging den contractsduur heeft verkort. Verreweg de meeste contracten worden aangegaan voor 2 jaar.

De laukehs en sinkehs mogen hun familieleden medenemen. Niet alleen de kinderen gaan mede, maar ook de oude vader en moeder. Ook op deze wijze hoopt men te bereiken, dat de arbeider, op de onderneming wonende te midden van zijn naaste verwanten, zich aan de onderneming zal hechten.

Bovendien begint langzamerhand een succes te worden het brieven schrijven op de ondernemingen, waardoor de band met Java blijft bestaan. Reeds verschillende nieuwelingen zijn op brieven van kennissen of verwanten in Deli uitgekomen, zoodat wij reeds zeer dicht tot een absoluut natuurlijke emigratie (d.w.z. zonder tusschenkomst van eenig persoon) zijn genaderd. De verdere ontwikkeling van deze emigratie, zij zal er zeker toe leiden om den overgang van contract- arbeid naar vrijen arbeid te vergemakkelijken.

Sluiten