Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schneider omdat er voor den werkman gelegenheid bestaat om het contract tüsschentijds op te zeggen.

Wij missen dus in de regeling van Mr. Schneider allen overgang, die wij gemeend hebben in ons ontwerp te hebben neergelegd. Zou men nu op een gegeven tijdstip de p.s. willen afschaffen, dan zou, bij invoering van ons ontwerp, reeds gebleken zijn, wat moet worden gedaan om aan de ondernemingen niettemin arbeidszekerheid te verschaffen en zouden werkgever en Werknemer gelegenheid hebben gehad om zich aan de nieuwe toestanden aan te passen. In het ontwerp van Mr. Schneider misssen wij dien overgang en bij invoering daarvan zou men na afschaffing der p s. even ver zijn als thans: Men zou nog geen ondervinding hebben opgedaan omtrent het werken, laten wij het zoo noemen, in half vrijen arbeid.

Het ontwerp van Mr. Schneider, zouden wij derhalve willen beschouwd zien als een studie voor de toekomst, ons ontwerp achten wij voor onmiddellijke invoering Vatbaar.

NASCHRIFT.

Met onze beschouwingen waren wij al reeds gereed gekomen, toen de plaatselijke bladen ons bekend maakten met den hoofdinhoud van de opvattingen van de indertijd, ter zake van de poenale sanctie, ingestelde commissie uit de tweede kamer.

Voorzoover wij op die berichten mogen afgaan, kunnen wij met groote voldoening constateeren, dat de opvattingen van de meerderheid dier commissie, in hoofdzaak, met onze beschouwingen paralel loopen.

De commissie dringt aan op een krachtige bevordering van de Javanen-kolonisatie om te komen tot een sedentaire bevolking en op verbetering der emigratie. Wij doen hetzelfde en hebben laten zien hoe de Deli Planters Vereéniging reeds jaren met verbetering der emigratie bezig is en hoe hare pogingen ter zake (men zie het instituut „de vrije emigratie van Java") alleszins geslaagd mogen heeten.

Evenals wij, is de commissie van meening, dat het algemeen belang speciale waarborgen eischt voor een onverstoorde orde gedurende den tijd, dat de Javanen-kolonisten nog niet de groote meerderheid vormen, Die orde kan onmogelijk worden gehandhaafd als iedere koelie het recht heeft elk oogenblik het werk neer te leggen, misschien alleen om een gril, Daarom zijn. tot handhaving van die orde voorloopig nog

Sluiten