Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

publiekrechtelijke maatregelen noodig. Het moet dus verboden zijn om den arbeid zonder vergunning van de Arbeidsinspectie neer te leggen.

De gevallen, waarin de arbeidsinspectie slechts vergunning tot het nederleggen van arbeid zal verkenen, zijn dezelfde als door ons in het ontwerp opgenomen.

Slechts in e'én opzicht gaat de commissie verder dan wij, dat namelijk de Arbeidsinspectie staking van den arbeid kan toestaan als de werkman den werkgever schadeloos stelt voor de ten behoeve van den werkman gedane uitgaven. Wel hebben wij de mogelijkheid daartoe opengelaten, maar wij . hebben daarbij een opzeggingstermijn van 4 maanden geeischt om de in onze nota ontvouwde redenen waarnaar wij kortheidshalve verwijzen. (') Vooral zal die opzeggingstermijn bij reengagementscontracten van belang zijn, daar anders de werkman daarbij steeds het werk kunnen neerleggen, zonder eenige reden, omdat bij reengagementscontracten geen of weinig kosten zijn gemaakt.

Ook wij wezen de Arbeidsinspectie aan als scheidsrechter in arbeidsgeschillen, echter met beroep op een raad van appel.

Tenslotte, ook wij legden onze denkbeelden neer in een nieuwe arbeidsregeling, welke de koelie-ordonnantie al dadelijk zal moeten vervangen.

(!) Het bovenstaande was al reeds geschreven, toen wij vernamen, dat volgens het voorstel van de tweede kamer commissie de arbeidsinspectie eeR termijn kan bepalen (tot een maximum van drie maanden) waarbinnen de arbeider zijn werk niet mag neerleggen. Ook in dat opzicht wijken onze voorstellen dus weinig van die der tweede kamer commissie af.

Sluiten