Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ordonnantie op de arbeidsovereenkomst tusschen werkgevers in de Gouvernementen O. K, v, Sumatra en Atjeh en Onderhoorighenden met arbeiders, niet behoorende tot de inheemsche bevolking..

Artikel 1.

1) Ondernemingen van handel, landbouw ot nijverheid, zoomede het Departement van Openbare werken, Locale Raden, Maatschappijen tot aanleg en exploitatie van Spoor- en Tramwegen en Mijnbouw Maatschappijen ter Oostkust van Sumatra en het Gouvernement Atjeh en Onderhoorigheden kunnen arbeidsovereenkomsten aangaan met arbeiders, niet behoorende tot de inheemsche bevolking, op den voet van en met de gevolgen omschreven in deze ordonnantie.

Artikel 2.

De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst, waarbij de eene partij, de arbeider, zich verbindt, in dienst van de andere partij, den werkgever, tegen loon gedurende zekeren tijd arbeid te verrichten.

Artikel 3

Deze ordonnantie is niet van toepassing op aanneming van werk, hetwelk de overeenkomst is, waarbij de eene partij, de aannemer, zich verbindt, voor de andere partij, den aanbesteder, tegen een bepaalden prijs een bepaald werk tot stand te brengen en evenmin op de overeenkomst tot het verrichten van enkele diensten, welke wordt geregeerd door aan dezelve eigene bepalingen en bedongen voorwaarden en bij gebreke van deze door het gebruik.

Draagt de overeenkomst van aanneming het kenmerk eener arbeidsovereenkomst, dan zijn de bepalingen van deze ordonnantie wel van toepassing.

Sluiten