Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 4.

1) Voor de toepassing dezer ordonnantie wordt verstaan onder:

a) WERKGEVER: de in Nederlandsch-Indië gevestigde natuurlijke ot rechtspersoon, die een onderneming drijft als bedoeld in artikel 1, of indien deze niet in Nederlandsch-Indië gevestigd is, diens aldaar bij authentieke akte aangestelde vertegenwoordiger. Waar in deze ordonnantie de term „onderneming" wordt gebezigd, omvat deze mede Departement van Openbare Werken, Locale Raden en Maatschappijen tot aanleg en exploitatie van Spoor- en Tramwegen en Mijnbouw Maatschappijen, als bedoeld in artikel 1.

b) BEHEERDER: de persoon, die belast is met de rechtstreeksche leiding van de onderneming in haar geheelen omvang of van een op zich zelf staand gedeelte daarvan.

c) ARBEIDERS: de bij art. 1 bedoelde tot de inlandsche of daarmede gelijkgestelde, bevolking behoorende volwassen mannelijke of vrouwelijke koelies en ambachtslieden, die bij eene arbeidsovereenkomst zich tot het verrichten van arbeid hebben verbonden.

d) .IMMIGRATIE-CONTRACT: de schriftelijke arbeidsovereenkomst, welk buiten het gewest wordt aangegaan ot welke voor de eerste maal in het gewest wordt gesloten met arbeiders, die van een plaats daarbuiten zijn gekomen of aangebracht :

é) REENGAGEMENTSCONTRACT de schriftelijk arbeidsovereenkomst, welke in alle andere gevallen in het gewest wordt gesloten.

f) GEZIN: de man en vrouw, die zich bij het sluiten van een arbeidsovereenkomst als elkanders echtgenooten hebben opgegeven, met de nog niet volwassen kinderen van een hunner of van hen beiden, zoomede de man en vrouw, die tijdens den duur der arbeidsovereenkomst gehuwd zijn met de nog niet volwassen kinderen van een hunner of van hen beiden.

Artikel 5.

De arbeidsovereenkomsten worden gesloten voor een bepaald aantal achtereenvolgende jaren of maanden gerekend van de dagteekening der akte, en wel voor den duur van ten hoogste drie jaren voor een immigratie contract en ten hoogste achttien maanden voor een reengagementscontract,

Sluiten