Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(2) Een in strijd met dit voorschritt aangegane arbeidsovereenkomst in nietig.

Artikel 9.

De arbeidsovereenkomsten zullen vermelden:

1) den naam, den ouderdom (naar gissing), de plaats van herkomst, den landaard en zoo mogelijk den stam van den arbeider, alsmede den naam van de echtgenoote.

2) den naam van den werkgever, den naam van diens onderneming (en), waarvoor de arbeider is aangenomen, zoomede van de afdeeling (en), waarin de onderneming (en) ligt (liggen).

3) de soort van arbeid, waarvoor de arbeider is aangenomen en het aantal werkuren.

4) het bedongen dagloon, zoomede het loon voor overwerk.

5) het bedrag en de wijze van verrekening der genoten voorschotten. *vïY;

Het maximum bedrag, hetwelk aan voorschot mag worden verleend, wordt door het Hoofd van Gewestelijk Bestuur vastgesteld.

6) den duur der arbeidsovereenkomst.

7) de rust- en de voor den arbeider gebruikelijke godsdienstige feestdagen, zullende het aantal rustdagen ten minste twee in de maand bedragen.

In de arbeidsovereenkomst ten behoeve van spoor- en tramwegondernemingen voor publiek verkeer in exploitatie kan worden volstaan met de vermelding van het aantal dagen, ten minste twee in de maand, waarop van den arbeider geen arbeid zal gevorderd worden.

8) het beding, dat de arbeider tegen zijn wil niet van zijn gezin zal worden gescheiden.

9) de verplichting v/ d. arbeider om zijn woning en erf in zindelijken staat te houden, en volgens hare bestemming tè gebruiken.

10) het beding dat partijen zich in geval van eenig geschil onderwerpen aan de arbitrale uitspraak in eerste instantie van den ambtenaar der A. I. van het ressort waarin de onderneming gelegen is en in hoogste instantie van den Raad van Arbitrage te Medan, bedoeld bij art. 34 dezer ordonnantie.

11) het tijdstip, waarop de arbeider zich op de onderneming behoort te bevinden en bij den beheerder behoort aan te melden

Artikel 10.

In de arbeidsovereenkomsten mogen ook andere bedingen worden opgenomen dan in deze ordonnantie of het daarbij behoorend modelcontract zijn vermeld met dien verstande, dat

Sluiten