Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

h) op de door het Hoofd van gewestelijk Bestuur voor1 geschreven wijze de betaal- en andere boeken, bevattende de rekeningcourant van den arbeider aan te houden en desverlengd aan het Bestuur en aan de ambtenaren van de arbeidsinspectie inzage te geven van alle bij deze ordonnantie voorgeschreven bescheiden.

De in de vorige alinea bedoelde ambtenaren, alsmede de. hen vergezellende beambten, hebben steeds toegang tot de plaatsen, waar de arbeiders zijn tewerkgesteld en tot de gebouwen, waar de arbeiders verblijf houden of verpleegd worden.

i) De werkgever is verplicht den arbeider binnen drie dagen na de ontbinding van de arbeidsovereenkomst een ontslagbrief te geven, tenzij de ontbinding der arbeidsovereenkomst een gevolg is van het overlijden van den arbeider, dan wel de dienstbetrekking met denzelfden werkgever krachtens een nieuwe arbeidsovereenkomst op den voet dezer ordonnantie wordt voortgezetIn de gevallen, waarin krachtens de vorige alinea de

uittreiking van een ontslagbrief vereischt wordt, zoomede bij overlijden van den arbeider, geeft de beheerder binnen acht dagen na de ontbinding van de arbeidsovereenkomst daarvan schriftelijk kennis aan den ambtenaar der arbeidsinspectie, in wiens ressort de onderneming gelegen is, die daarvan in het te dier plaatse vermeld register aanteekening houdt.

Het model van den ontslagbrief wordt vastgesteld door het Hoofd van Gewestelijk Bestuur.

De werkgever is verplicht op den ontslagbrief te vermelden den naam, landaard c. q. stam, werkelijken of 'geschatten ouderdom en lichaamslengte in centimeters van den arbeider, zoomede de verdere door het Hoofd van Gewestelijk Bestuur noodig geoordeelde gegevens.

f) Behalve, indien de arbeidsovereenkomst door opzegging van de zijde van den arbeider of door uitspraak van den arbiter, wegens schuld van den arbeider, is geƫindigd, is de werkgever verplicht bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst den arbeider en diens gezin, bij overlijden van den arbeider diens gezin, met de eerstmogelijke gelegenheid kosteloos terug te zenden naar de plaats zijner oorspronkelijke herkomst tenzij de arbeider in het gewest wenscht te blijven en hij voldoet aan de bepalingen op de toelating en vestiging voor zoover deze voor hem gelden.

Totdat de in het vorige lid bedoelde gelegenheid zich voordoet, blijft de werkgever voor het onderhoud van den arbeider en diens gezin aansprakelijk.

i

Sluiten