Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Indien de arbeider en diens gezin niet dadelijk van de hun in het eerste lid van dit artikel geboden gelegenheid tot terugzending gebruik maken, blijft de werkgever op eventueel verzoek van den arbeider, nog gedurende een maand na de ontbinding van de arbeidsovereenkomst tot de kostelooze terugzending verplicht.

Bij niet-nakoming van deze verplichtingen wordt in de vervulling daarvan voorzien door het Hoofd van Plaatselijk Bestuur voor rekening van den werkgever.

Artikel 14.

a) Geen loon is verschuldigd voor den tijd, gedurende welken de arbeider den bedongen arbeid niet heeft verricht.

b) Evenwel behoudt de arbeider zijn recht op het dagloon over de overeengekomen rust- en feestdagen, tenzij hij op die dagen in een ziekeninrichting wordt verpleegd of op die dagen afwezig is wegens verlof, desertie, het ondergaan van vrijheidsstraf of het vertoeven in preventieve hechtenis.

c) Eveneens behoudt de arbeider zijn aanspraak op het bij de overeenkomst naar tijdsruimte vastgesteld loon voor eenen korten, naar billijkheid te berekenen, tijd, wanneer hij, hetzij ten gevolge van de vervulling eener door de wet of overheid, zonder geldelijke vergoeding, opgelegde verplichting, die niet in zijn vrijen tijd kon geschieden, hetzij om klachten tegen den werkgever of zijn personeel in te dienen voorzoover die klachten gegrond bevonden worden, hetzij ten gevolge van zeer bijzondere, buiten zijne schuld ontstane omstandigheden, verhinderd is geweest zijn arbeid te verrichten.

Onder zeer bijzondere omstandigheden worden voor de toepassing van dit artikel, begrepen de bevalling van de echtgenoote van den arbeider, zoomede het overlijden en de begrafenis van een zijner huisgenooten of van een zijner bloed- en aanverwanten in de rechte linie onbepaald en in den tweeden graad der zijlinie, benevens force majeure, welke ook het Europeesche personeel- beletten hunne werkzaamheden zonder bijzondere voorziening te verrichten.

d) Eveneens behoudt de arbeider recht op loon, wanneer hij bereid en in staat is arbeid te verrichten, doch de werkgever van zijn diensten geen gebruik maakt.

e) Vrouwelijke arbeiders hebben recht op haar volle dagloon over ten hoogste 2 verzuimdagen per maand tengevolge van de menstruatie.

Artikel 15.

a) het is verboden een vrouw arbeid te laten verrichten. 1) gedurende een maand na de bevalling.

Sluiten