Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2) gedurende een maand voor het vermoedelijk tijdstip der bevalling en ook eerder op verzoek van de vrouw tijdens de zwangerschap, tenzij met voorkennis en toestemming van den geneesheer van het hospitaal, waarbij de onderneming is

aangesloten. ,

b) Het is verboden van vrouwen met kinderen beneden een jaar langer dan 5 uren daags arbeid te vorderen.

c) vrouwen, bedoeld in alineaa, genieten, gedurende den tijd dat zij niet arbeiden, geen loon, doch hebben^ recht op vrije voeding c. q. een equivalent in geld.

d) in de gevallen, bedoeld in alinea b, wordt aan de vrouw een evenredig deel van het dagloon betaald.

Artikel 16.

a) Van het loen mogen op den betaaldag alleen die inhoudingen plaats vinden, welke bij de arbeidsovereenkomst zijn bepaald, zoomede wegens de ten behoeve van den arbeider door den werkgever voorgeschoten belasting en de betalingen, waartoe de arbeider bij rechterlijke uitspraak is veroordeeld, welke inhoudingen gezamenlijk niet meer mogen bedragen dan een vierde van het sedert de laatste loonsbetahng verdiende loon, met dien verstande, dat bij de ontbinding van de overeenkomst het geheele loon kan worden ingehouden.

Geen inhouding mag plaats vinden voor aan den arbeider door den werkgever, den beheerder of diens personeel opgelegde boeten.

Artikel 17.

(1) De beheerder is in het algemeen verplicht al datgene te doen en na te laten wat een goed beheerder m gelijke omstandigheden behoort te doen en na te laten.

(2) De beheerder is niet alleen 'aansprakelijk voor hetgeen in deze ordonnantie te zijnen opzichte is bepaald, doch ook met en benevens den werkgever voor de nakom.ng van de bij deze ordonnantie aan den laatste opgelegde verplichtingen.

' Artikel 18.

1) De maximum werktijd, waartoe de arbeider zich kan verbinden is 9 uur per etmaal, indien de arbeid wordt verricht tusschen 5% uur der voormiddags en 6 uur des namiddags, en 8 uur per etmaal indien de arbeid geheel of gedeeltelijk tusschen 6 uur des namiddags en 5% uur des voormiddags dan wel geheel of gedeeltelijk onder den grond wordt verricht.

Sluiten