Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bedrog of andere misdrijven, waardoor hij het vertrouwen des werkgevers onwaardig wordt;

e) wanneer hij den werkgever, diens familieleden of huisgenooten, of de met liet toezicht belaste personen, of zijne medearbeiders mishandelt, grovelijk beleedigt of op ernstige wijze bedreigt.

f) wanneer hij opzettelijk, of ondanks waarschuwing roekeloos des werkgevers eigendom beschadigt of aan ernstig gevaar blootstelt;

g) wanneer hij hardnekkig weigert te voldoen aan redelijke bevelen of opdrachten, hem door of namens den werkgever verstrekt;

h) wanneer hij op andere wijze grovelijk de plichten veronachtzaamt, welke de overeenkomst hem oplegt;

i) wanneer hij door opzet of roekeloosheid buiten staat geraakt den bedongen arbeid te verrichten.

2) Op vordering van den arbeider wegens zoodanige omstanheden, die ten gevolge hebben, dat van den arbeider redelijkerwijze niet kan gevergd worden de dienstbetrekking te laten voortduren.

Als zoodanig worden aangemerkt:

a) bewezen misleiding bij het aangaan der overeenkomst, mishandeling door den werkgever of zijn met het toezicht belast personeel en andere gewichtige redenen, die naar het oordeel van den arbiter tot ontbinding aanleiding behooren te geven.

b) wanneer de werkgever den arbeider, diens familieleden of huisgenooten mishandelt, grovelijk beleedigt of op ernstige wijze

bedreigt. ..

c) wanneer hij den arbeider, diens familieleden of huisgenooten verleidt of tracht te verleiden tot handelingen, strijdig met de wetten of de goede zede.

d) wanneer hij het loon niet op den bepaalden tijd voldoet;

e) wanneer hij op andere wijze grovelijk de plichten veronachtzaamt, welke de overeenkomst hem oplegt;

f) wanneer de arbeider door ziekte of andere oorzaken zonder zijn toedoen buiten staat geraakt den bedongen arbeid te verrichten.

3) Bij ontbinding der overeenkomst op den voet van dit artikel zal aan de klagende partij geenerlei vergoeding verschuldigd zijn.

Artikel 24.

De arbeider kan de overeenkomst met inachtneming van een termijn van vier maanden door opzegging doen beƫindigen met dien verstande, dat de arbeidsovereenkomst met wordt

Sluiten