Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stanen of door het Hoofd van Plaatselijk Bestuur voldoende geachten tijd terugkeeren, kunnen namens de politie door personeel van den werkgever naar de onderneming teruggevoerd worden. In bepaalde gevallen, ter beoordeeling van het Hoofd van Plaatselijk Bestuur, kan de politie daarbij op kosten van den werkgever hare bemiddeling verleenen.

(2) Eveneens draagt de werkgever de kosten van opzending van den werkman naar de plaats, waar hij tengevolge van een overtreding van deze ordonnantie moet terechtstaan.

Artikel 31.

Arbeiders, die zonder schriftelijke toestemming van den betrokken geneesheer directeur zich verwijderen uit de in de ordonnantie van 6 September 1910 (Staatblad No. 469) bedoelde ziekeninrichtingen, waarin zij zijn opgenomen, kunnen op verzoek van dien geneesheer door de politie of namens deze door het personeel van den werkgever voor rekening van dezen naar voormelde ziekeninrichting worden teruggevoerd.

Artikel 32.

Bij de arbeidsovereenkomt zijn partijen bevoegd alle geschillen van burgerrechtelijken aard te onderwerpen.

a) in eerste instantie aan den ter plaatse, waar de arbeider verblijft, bevoegden ambtenaar der A. I.

b) in hooger beroep en in hoogste instantie aan een Raad van Arbitrage te Medan, samengesteld als volgt:

de Gouver^r der Oostkust van Sumatra voorzitter, de Chef der Arbeidsinspectie te Medan,

een vertegenwoordiger der werkgevers, aan te wijzen, door de planters vereenigingen,

een lid, behoorende tot den landaard van de arbeiders, aan te wijzen door den Gouverneur, een rechtsgeleerd lid, tevens belast met de redactie der beslissingen, aan te wijzen door de vier andere leden van den Raad.

Artikel 33.

1) Voor de procedure in eerste instantie zijn geen vormen vereischt, behoudens deze dat beide partijen moeten zijn gehoord, de uitspraak, indien de partijen den wensch te kennen geven daarvan in hooger beroep te gaan, op schrift gesteld moet worden, en desverlangd aan partijen afschriften daarvan worden afgegeven.

2) Het hooger beroep wordt aanhangig gemaakt bij ongezegeld request, houdende een korte vermelding van de grieven tegen de uitspraak in eerste instantie, vergezeld van een af-

Sluiten