Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 3.

In dit artikel wordt nog eens uitdrukkelijk vermeld, dat de ordonnantie niet van toepassing is op aanneming van werk of op de overeenkomst tot het verrichten van enkele diensten. Ook de Hollandsche wetgever achtte het alleen noodig om uitgewerkte regelen te geven van de rechten en verplichtingen tusschen werkgever en werknemer, voorzoover het betrof de arbeidsovereenkomst, waarbij er een dienstverhouding tusschen partijen bestaat. Het verschaffen van geneeskundige verpleging en huisvesting, de terugzending van den arbeider naar de plaats van zijn oorspronkelijke herkomst, alle dergelijke bepalingen hebben alleen zin, indien de arbeider bij den werkgever „in dienst" is. Die verplichtingen voor den werkgever te scheppen, waar geen dienstverband is, zou een redelooze belasting van de werkgevende partij zijn, waartoe althans de Hollandsche wetgever geen de minste aanleiding heeft gevonden.

Op schuurbouwers en dergelijken zal dus deze ordonnantie niet van toepassing zijn.

Wel op veldkoelies, omdat bij hen de overeenkomst van aanneming van werk het kenmerk van een arbeidsovereenkomst draagt.

Artikel 4. Vergelijk artikel 2 K. O. De bepaling, dat tot de inheemsche bevolking worden medegerekend de in het gewest geboren afstammelingen van de arbeiders, is niet overgenomen, immers met ons ontwerp beoogen wij het scheppen van een overgangstoestand om te komen tot een vrije arbeidsregeling, welke uit den aard der zaak ook op de afstammelingen der arbeiders van toepassing zal zijn, maar dan schijnt het eenvoudiger om ook voor die lieden de mogelijkheid open te stellen om arbeidsovereenkomsten volgens deze ordonnantie aan te gaan, hetgeen des te meer klemt, omdat juist die afstammelingen, niet begrijpen, waarom zij geen contracten volgens de K. O. kunnen sluiten en anderen wel. Wel kunnen zij thans als vrije arbeiders op de onderneming blijven, maar, zooals wij reeds in onze nota zeiden, daardoor wordt een ongelijkheid van rechtstoestand geschapen, welke alleszins ongewenscht is.

Artikel 5. Vergelijk hierbij artikel 3 K.O. De bepalingen omtrent het nawerken zijn weggelaten, omdat het ons streven is, de koelieordonnantie zooveel mogelijk in overeenstemming te brengen met meer moderne beginselen,

- 4

Sluiten