Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarbij het nawerken niet past. Bovendien kunnen hierdoor de contracten met een jaar worden verlengd, terwijl door ons juist naar een minder vasten band tusschen partijen wordt gestreefd.

Ook het stam- en verzuimboek, dat, blijkens zijn plaatsing, speciaal met het oog op het nawerken wordt aangehouden, kan dus komen te vervallen.

De vraag rijst of de bepaling, dat de overeenkomst voor een bepaald aantal jaren of maanden moet worden aangegaan, niet in strijd is met den, voor den arbeider 'geldenden, opzeggingstermijn van 4 maanden, waardoor de overeenkomst meer doet denken aan een overeenkomst voor onbepaalden tijd aangegaan. De Hollandsche arbeidswetgever heeft aan dergelijke overeenkomsten niet gedacht en kent slechts overeenkomsten voor bepaalden tijd aangegaan, die met ot zonder opzegging eerst eindigen, nadat de termijn der overeenkomst verstreken is en overeenkomsten voor onbepaalden tijd aangegaan, waarbij dus geen termijn genoemd is en die dus alleen door opzegging eindigen.

De overeenkomst, zooals wij die bedoelen, is dus een combinatie van een overeenkomst voor onbepaalden tijd en voor bepaalden tijd aangegaan. Is zij daarom in strijd met f de Hollandsche arbeidswet? Wij meenen van niet. Wel zal men op haar, naar ratio van de Hollandsche arbeidswet, de bepalingen omtrent beide soort-overeenkomsten moeten toepassen.

Zoo zal de overeenkomst, na het verstrijken van den termijn, van rechtswege eindigen. Aan den anderen kant zou, gesteld het geval, dat er geen p. s. was en de werkman zonder opzegging de overeenkomst tusschentijds onrechtmatig verbrak, de schadeloosstelling niet meer bedragen, dan het bedrag van het in geld vastgesteld loon voor den duur van den opzeggingstermijn.

Wij meenen echter, dat de rechtsgeldigheid van een overeenkomst, als door ons bedoeld, ook aan de hand van de Hollandsche arbeidswet, vaststaat.

Artikel 6. Vergelijk hierbij artikel 7 K. O.

Alinea 1 is in zooverre gewijzigd, dat aan den werkgever de keuze wordt gelaten, waar de immigratie- contracten in het gewest zullen worden verleden, hetzij ten overstaan van den Arbeidsinspecteur te Medan, hetzij ten overstaan van den betrokken ambtenaar der arbeidsinspectie, in wiens ressort de onderneming gelegen is, het eerste vooral met het oog op veraf gelegen ondernemingen, waarvoor het van belang is, dat de arbeiders reeds na aankomst zijn gebonden.

Sluiten