Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te onderwerpen. De bedoeling is dus, dat partijen in het vervolg bij eenige oneenigheid zich wenden tot den arbiter. Op diens uitspraak staat echter geen poenale sanctie en de vraag blijft natuurlijk bestaan in hoeverre de arbeider zich aan de uitspraak van den arbiter zal storen.

Als arbiter is de betrokken ambtenaar der Arbeidsinspectie aangewezen, die door zijn betrekking reeds van zelve kennis neemt van klachten, maar nu niet alleen meer van klachten van de zijde van den werknemer, maar ook van den werkgever. Van zijn uitspraak is appel op een Raad van Beroep toegelaten. Zou nu op den duur bij beide partijen de gedachte wortel kunnen schieten om zich in geval van geschillen in de eerste plaats tot den arbiter te wenden en om zich naar zijn uitspraak te gedragen, dan zou een eerste stap in de richting van vrijen arbeid zijn gedaan.

Alinea 11 conform alinea 14 artikel 4 K. O.

Zooals men ziet zijn de bepalingen, voorkomende in de alinea's 9, 10 en 11 der K. O. niet overgenomen, hetgeen voortspruit uit ons streven om de contracten zooveel mogelijk te bekorten. Deze bepalingen komen echter wel elders in het ontwerp voor.

Voor alinea 9 vergelijke men artikel 13 c. en d. van het ontwerp. Voor alinea 10 artikel 13 f. van het ontwerp en voor alinea 11 artikel 13 alinea j.

Artikel 10.

Conform artikel 4 (15) alinea 2 K. O.

Artikel 11.

Conform artikel 5 K. O,

Artikel 12.

Dit artikel behandelt de verplichtingen van den werkgever, welke zooveel mogelijk in de artikelen 12, 13 en 14 zijn vereenigd.

a. Vergelijk artikel 12 (1) K O. In plaats van het „geregeld" voldoen der loonen is gesproken van het voldoen der loonen „op in de arbeidsovereenkomst of bij reglement bepaalde tijden".

b, c en d. Vergelijk artikel 4 (5) K. O. In het ontwerp is door ons dus een minimum dagloon opgenomen, hetwelk met de ter Oostkust gebruikelijke loonen in overeenstemming is. Dit loon moet de arbeider ook verdienen, al werkt hij in dagtaak, in stukloon of in aanneming. Een belangrijke wijziging is dus gebracht in de bestaande bepaling» omdat het daar voldoende is, dat het dagloon de basis is van het

Sluiten