Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oog op de betaling van zijn verschillende werkzaamheden, zooals de eigenlijke vetéwerkzaamheden, het plukken en aanrijgen, het bundelen en sorteeren, het tjancollen enz. Nu worden de eigenlijke veldwerkzaamheden (de ontvangprijs dus voor de door hem ingeleverde boomen) zoo hoog betaald, dat de veldkoelie gemiddeld per jaar meer verdient dan 60 centen per dag, aanzienlijk meer dus dan de door ons voorgestelde minimumloonen. Echter gebeurt het wel, dat de veldkoelie met het bundelen en sorteeren minder dan zijn dagloon verdient. Om hem voor die werkzaamheden echter meer te gaan betalen bestaat voor de planters geen de minste aanleiding, omdat bij de betaling van het bundelen en sorteeren rekening moet worden gehouden met het groote bedrag, dat de veldkoelie voor zijn ontvangen boomen ontvangt. Om nu te voorkomen, dat de eisch zou worden gesteld, dat aan den veldkoelie het bundelen en sorteeren hooger zou worden betaald, hetgeen neer zou komen op een loonsverhooging, die de veldkoelie allerminst van noode heeft, is bovenstaande restrictie gemaakt.

e. In deze alinea is de bevoegdheid van den werkgever opgenomen, tot nu toe slechts bij contract verleend, om een deel van het loon in rijst uit te betalen, echter onder restrictie, dat dit in het belang van den arbeider moet zijn, De prijs, waartegen de rijst in rekening mag worden gebracht, is vastgesteld op / 10.—. per zak van 100 K.G. terwijl voor de overige voedingsgewassen niet meer in rekening mag worden gebracht dan de kostprijs op de onderneming bedraagt.

A Deze alinea verplicht de beheerder tot verstrekking van rijst en voedingsmiddelen op verzoek van den arbeider. Een dergelijke verplichting bestond tot nog toe niet. Het komt ons echter juist voor om die verplichting aan de werkgevers op te leggen, waardoor wordt bereikt, dat de werkgever, die deze verplichting niet nakomt, strafbaar is en dat de arbeider, bij onwilligheid om rijst te verstrekken, ontbinding van de overeenkomst kan vragen.

Artikel 13.

a. Vergelijk hierbij artikel 12 (1) K. O. De uitdrukking „goed te behandelen" past niet in een regeling, die een gelijke bescherming van werkgever en werknemer beoogt eh die dezen als geheel gelijkwaardig erkent.

b. vergelijk eveneens artikel 12 (1) K. O.

c. Vergelijk artikel 12 (1) K. O.

Sluiten