Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

d. vergelijk artikel 4 (5) K. O. laatste deel. De gevallen, waarin de beheerder van den arbeid van den werkman geen gebruik heeft mogen (kunnen?) maken, zijn reeds in littera c. opgenomen.

e. is nieuw. Het kwam ons billijk voor om ook over die dagen, waarin de vrouw buiten haar schuld verhinderd wordt arbeid te verrichten, loon uit te betalen, vergelijk hierbij artikel 4 alinea 8 K. O. Nu het nawerken is komen te vervallen, behoeft niet te worden overgenomen „dat deze dagen als ziektedagen worden beschouwd".

Artikel 15.

Vergelijk hierbij artikel 4 (8) K. O.

Dit artikel bepaalt dus in de eerste plaats dat het verboden is van de vroüw arbeid te vorderen een maand voor en na de bevalling, terwijl de vrouw op haar verzoek ook gedurende het verder deel van de zwangerschap van arbeid kan worden vrijgesteld, tenzij de betrokken geneesheer er geen bezwaar in ziet, dat zij gedurende dien tijd arbeid verricht.

Vrouwen, met kinderen beneden een jaar behoeven ten hoogste 5 uren daags arbeid te verrichten, zoodat zij dus meer tijd hebben om zich aan haar kinderen te wijden.

Vrouwen die na de bevalling of wegens zwangerschap geen arbeid verlichten, behouden het recht op vrije voeding, welke bepaling ons eveneens voorkwam door de billijkheid geboden te zijn.

Artikel 16.

Vergelijk artikel 12 (6) K.O. Weggelaten zijn de woorden „van het in geld uit te betalen gedeelte van het loon". Het is nimmer bijzonder duidelijk geweest, waarom de werkgever, indien hij een deel van het loon in rijst uitgeeft, minder van het loon mag inhouden dan wanneer hij het géheele loon in geld uitbetaalt. Van daar deze weglating.

Verder is bepaald, dat men bij de ontbinding der overeenkomst, zooveel van het loon kan inhouden totdat de geheele schuld is afbetaald.

Artikel 17. Conform artikel 17 K. O. Artikel 18.

Vergelijk -artikel 4 alinea 3 K.O. Het aantal werkuren is van 10 op 9 teruggebracht'

De definjtier ;van overwerk is overgenomen uit artikel 4 (4) K.Q.

Sluiten