Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De woorden „dé tijd gedurende welken de werkman voor extra-werkzaamheden wordt gebezigd" zijn weggelaten, omdat de in de K.O. genoemde werkzaamheden geen extra werkzaamheden zijn, maar eenvoudig werkzaamheden, waartoe de arbeider zich bij zijn contract heeft verplicht. De toevoeging daarvan was dus overbodig.

Verder zijn enkele redactie wijzigingen van ondergeschikten aard aangebracht. De plaats van zijn tewerkstelling, welke uitdrukking niet zeer gelukkig was, is vervangen door „zijn werk". De woorden „onder het aantal overeengekomen werkuren mede worden geteld" zijn vervangen door „wordt als arbeidstijd gerekend", hetgeen beter de bedoeling weergeeft.

Artikel 19.

De artikelen 19, 20 en 21 regelen de verplichtingen van den arbeider.

alinea 1 en 2. Vergelijk artikel 1639a en 1639 b. Nederlandsche arbeidswet.

alinea 3 conform 1639 d, Nederlandsche arbeidswet, alinea 4 conform artikel 9 alinea 1 en 2 K.O. alinea 5. conform artikel 12 (5) K.O.

Artikel 20.

Alinea 1 vergelijk artikel 9 (4) K.O. De woorden „ook buiten de bij de overeenkomst bedongen werkuren en op de dagen waarop anders niet gewerkt wordt" zijn vervangen door „ten allen tijde". Verder is weggelaten, dat voor dien arbeid, geen loon verschuldigd is, zoodat dus ook in dat geval de arbeider loon ontvangt.

alinea 2 is nieuw.

Artikel 21.

In dit artikel zijn een reeks bepalingen opgenomen in het belang van den gezondheidstoestand op de onderneming.

Wij behoeven er hier niet op te wijzen, hoe op medisch en sanitair gebied de Oostkust een eerste plaats inneemt, dank zij den goeden geneeskundigen dienst en de uitstekend ingerichte hospitalen. De kans bestaat, dat die eerste plaats niet behouden zou blijven, indien in de toekomst de p. s. zou worden afgeschaft.., .,

Wel bestaat er onder de tegenwoordige K. O. niet de minste verplichting voor den arbeider om zich geneeskundig te laten onderzoeken en om zich bij ziekte ter verpleging in het hospitaal te doen opnemen, riaaar hij weet niet beter of die verplichting bestaat voor hem wél. Zou echter op den duur de p. s. worden afgeschaft, dan is het zeker te vreezen,

Sluiten