Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

betrekking . voor hem of zijn gezin onraadzaam is wegens eigenschappen, "daden en gedragingen van den beheerder, welke in strijd zijn met een goede behandeling van den" werkman.

Van deze bepalingen werd door den arbeider weinig of geen gebruik gemaakt en hoewel wij gerust durven verklaren, dat de Delische arbeider zich over het algemeen zeer tevreden voelt, zou het toch dwaasheid zijn om aan te nemen, dat nimmer een arbeider reden heeft gehad om tusschen tij dsche ontbinding van de overeenkomst te vragen.

Wat zijn dan de redenen, waarom door den arbeider van dit artikel bijkans nimmer gebruik is gemaakt?

1. Zijn onbekendheid met de bepaling.

2. De vaagheid van de omschrijving der redenen. Bovendien is nog een bezwaar van de toelichting van

den Directeur van Justitie, dat zij uit den aard der zaak geen de minste bindende kracht heeft voor den betrokken

ambtenaar. ..*'

Wij hebben thans getracht op den voet van de Nederlandsche arbeidswet voor beide partijen als voorbeeld een reeks van redenen op te sommen, welke aanleiding kunnen zijn tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Wij hebben de beslissing over die ontbinding opgedragen aan de betrokken ambtenaar der Arbeidsinspectie, die in voortdurend contract is met beide partijen en die er voor zorg kan dragen, dat beide partijen van de redenen tot ontbinding op de hoogte zijn.

Wordt dit artikel goed toegepast, dan zal het een correctief zijn tegen elke minder goede behandeling door den werkgever van den werknemer. De schade, die den werkgever lijdt, wanneer hij op deze wijze een werkkracht veriest, is reeds zoo groot, dat die hem een aansporing zal zijn om zich als een goed werkgever te gedragen.

De idee, die-wij moeten dit erkennen- nog wel eens hier en daar bestaat, dat de werkman aan de onderneming vast zit, moet verdwijnen. De werkgever moet de overtuiging erlangen, dat hij meer tegenover den werkman moet doen dan het nakomen van zijn verplichtingen, moet trachten ook op andere wijze den werkman aan zich te binden. En wij hopen dit te bereiken door de gemakkelijke ontbinding van de overeenkomst en door den opzeggingstermijn van 4 maanden.

Alinea 1- vergelijk artikel 1639p Nederlandsche arbeidswet.

a. Dit zijn over het algemeen vergrijpen van den arbeider tegen de rust en • orde op de ondernemingen,

alinea 2 vergelijk artikel 1639q Nederlandsche arbeidswet.

Sluiten