Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t/t Ken wel wezen".

„Wat mooi, nè? Jan zei wel bliede wezen \

„Messchain al".

,-En doe, Gees?"

„Och, hol toch op".

"Nee, Gees. hai, wat bist roar. Woarom wilst mie nou niks vertellen? Jan zei die wel thoes brengen, nè?"

„Joa".

„'t Is lichte moan". „Joa".

„En hailndal nait kold. En nou binnen wie al zoo dicht bie Midwinter".

Ju ■ oa .

„,Woar proat ie toch altied over mit joe baiden, als Jan die thoesbrengt?"

„Och, van alles wat".

„Ie stoan vast ook wel ais 'n toerke stil?"

Sluiten