Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOELICHTING

tot het voorloopig Ontwerp voor een Kanaal door de Geldersche Vallei.

Doel van het Kanaal en daardoor gediende belangen.

Afmetingen van het Kanaal.

De Kanaalvereeniging „De Geldersche Vallei" beoogt blijkens art. 1 harer statuten, het bevorderen van het tot stand komen van een scheepvaartkanaal door de Geldersche Vallei, gepaard met afdoende maatregelen ter verbetering van dén waterafvoer der Vallei.

Was het in den aanvang nog onbeslist of dit kanaal meer bepaald bestemd zou zijn om alleen de belangen der Vallei te dienen, dan wel dat aan de bestemming een wijdere strekking zou worden gegeven, al spoedig werd in laatstgenoemden zin besloten.

De omstandigheid toch, dat de Vallei de aangewezen weg is om onze groote Noordzeehaven Amsterdam te helpen aan wat zij nog steeds ontbeert: een goede verbinding met den onverdeelden Rijn, en de door Amsterdamsche kringen "in die richting betoonde belangstelling in het werk der vereeniging, leidde er toe, dat door haar besloten werd het plan voor een groot doorvoerkanaal te doen uitwerken.

Door het tot stand komen van zulk een kanaal zou niet alleen de Vallei met aangrenzende streken, die een belangrijke oppervlakte van ons Vaderland beslaan welke tot nog toe zoo goed als geheel van watergemeenschap zijn verstoken, voor de scheepvaart worden geopend en in de thans gebrekkige afwatering daarvan op uitnemende wijze worden voorzien, doch ook vele andere belangen zouden aldus tegelijkertijd het best kunnen worden gediend.

Vooreerst wel, afgezien van de Rijnverbinding, de meer directe belangen van Amsterdam zelf, omdat aldus de Vallei voor haar tot een gemakkelijk te water bereikbaar achterland zou worden.

Verder die van de streek, die door het Merwedekanaal wordt bediend, omdat dit druk bevaren kanaal door het Valleikanaal van de doorgaande Rijnvaart geheel ontlast zou worden, en aldus voor de binnenvaart, waarvoor het alleszins voldoende afmetingen heeft, minder bezwaren zou opleveren.

In de derde plaats die van de zich ontwikkelende mijnindustrie in Limburg; het Valleikanaal toch vormt als het ware de natuurlijke voortzetting van de in uitvoering zijnde Maaskanalisatie, met daarbij behoorende verbinding van de Maas met de Waal bij Nijmegen. Het geeft aan die streek een goede verbinding met het Noorden en speciaal met Amsterdam, wat te meer weegt nu tot oprichting van een hoogovenbedrijf bij Velsen is besloten.

Eindelijk — last not least — zou ook het Europeesche belang dat Amsterdam heeft als in- en uitvoerhaven van een groot deel van het Continent door het Valleikanaal het best worden gediend.

Tengevolge van de genomen beslissing stond vooreerst vast, dat aan het kanaal zeer ruime afmetingen dienden te worden gegeven, zóó, dat niet meer, zooals bij vele van onze binnenlandsche kanalen het geval is, binnen een menschenleeftijd weer over te beperkte afmetingen zou kunnen worden geklaagd. Het Merwedekanaal b.v. bleek een paar jaar na de voltooiing reeds te klein voor de Rijnvaart.

Sluiten