Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het zal aangewezen zijn den dam door opspuiting te vormen, daarbij het zand ter voorloopige belasting van den dam, tot een weinig boven de definitieve kruinshoogte oppersend, ten einde aldus latere ongewenschte zakking te voorkomen.

Aannemend dat het aldus aangevoerde zand onder water een helling van 1 op 10 aanneemt, zooals door de Staatscommissie in zake de Zuiderzee afsluiting, in haar-rapport van 8 September 1892, wordt vermeld en dat het talud boven water 1 op 5 wordt, dan bedraagt het netto profil van den aan te leggen dam, gemeten boven den op 2.20—N. A. P. liggeqden zeebodem, bij 2 M. kruins-breedte, rond HOM2. Daarbij 160°/0 inzinking optellend en bovendien nog rekenend op 50°/0 voor belasting en verlies door golfslag als anderszins, dan is in totaal per meter dam te rekenen op rond 350 Ms zand.

Vergelijkt men het, op plaat 7 aangegeven, ontworpen profil van den dam met die van den dijk naar Schellingwoude, dan komt het voor dat deze raming aan den ruimen kant is en het zelfs zonder meerdere inzinking mogelijk zou zijn desgewenscht de kruin van den dam hooger te leggen.

Aangeteekend kan nog worden dat voor den strekdam langs het vaarwater beoosten de Oranje-sluizen gemiddeld 200 M3 zand per M. dam is gebruikt. (Notulen K. L v. I. 1892, blz. 16).

Daar de dam van het aansluitingspunt bij Amsterdam (K. M. 2) tot aan het Muiderzand (K. M. 8. + 600) 6600 M. lang is, zal in totaat 2,300.000 M3 zand noodig zijn, wat te ontleenen is aan het kanaalgedeelte tusschen begin Muiderzand (K. M. 8'+ 600) tot aan K. M. 14. De gemiddelde afstand van transport, deels in bakken deels in de persbuis, wordt dan ongeveer 6 K. M.

De extra transportkosten zijn dus niet groot en deze vormen toch feitelijk alleen de kosten van aanleg van den zanddam. Het baggeren van het zand en oppersen in een loswal zou toch ook zonder damaanleg moeten geschieden. Graven van de Waar het niet bepaald noodig is de kanaalgeul onmiddellijk grenzend aan Kanaal-geul. (jen ^am ^ maken zal men wellicht goed doen deze daarvan op bekwamen afstand te houden en buiten de zóne van oppersing van den aangrenzenden grond, zulks als zekerheid tegen zijdelingsche grondverschuivingen in de richting van dé geul. Die afstand zal naar gelang van omstandigheden bepaald kunnen worden. In het dwarsprofil op plaat 7 is gerekend op 60 M. Overigens zou het in dit verband wellicht aangewezen zijn de dam van Muiden af in rechte richting te traceeren naar het oostelijk eindpunt van den strekdam langs het vaarwater naar de Oranje-sluizen, wat wellicht besparing zou geven.

Dam voorbij Voorbij Muiden komend zal van inzinking van den dam in den zeebodem

wel nagenoeg geen sprake meer zijn. De aanleg van het gedeelte tusschen Muiden en de kust bij Huizen zal dus betrekkelijk veel minder zand vorderen en onmiddellijk grenzend aan het kanaal kunnen geschieden.

Wegen langs Aan de zuidzijde van het kanaal van Muiderberg in Oostelijke richting

tot Huizen en verder Zuidwaarts naar Amersfoort is als grondberging gerekend op een breeden weg voor snelverkeer, die ook verder tot Wageningen blijft doorloopen.

Aan de andere zijde van het kanaal is een smalle weg gedacht. Verder worden de noodige ruimten voor electrische tractie gereserveerd.

Ook voor het kanaalgedeelte Muiderberg-Amersfoort zal het gebruik van zuig- en perswerktuigen voor het vormen van het kanaal en de daarlangs ontworpen wegen aangewezen zijn, als goedkoopste en snelste wijze van grondverzet.

Muiden.

het Kanaal.

Sluiten