Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de stuw- en schutsluizen en opneming van de beek direct in het be^ nedenkanaalpand mogelijk zou zijn, kan naar n.h.v. niet worden gedacht en die is buitendien ook onnoodig. Amersfoort toch is vastgegroeid aan het sedert eeuwen gehandhaafde peil aan den Luiaard, evengoed als Utrecht aan het peil van de Weerdsluizen; allerlei belangen van bouwwijze, rioleering, scheepvaart, industrie enz. zijn daaraan verbonden en niet dan ten koste van groote opofferingen en uitgaven zou daarin verandering zijn te brengen. Buitendien moet niet uit het oog verloren worden, dat de stuwmiddelen te Amersfoort oorspronkelijk zijn aangelegd als middel tot beperking van het verhang en daardoor van de stroomsnelheid der beken, zulks om toevoer van zand naar de Eem, als gevolg van uitschuring van de beken, te keeren en dat ook dit een beletsel tegen het opruimen van die stuwmiddelen vormt.

Terugkeerende tot de in bovenstaand staatje gegeven cijfers blijkt daaruit, in verband met het lengte profil behoorende bij dezerzijdsche nota van Maart 1917, dat voor een groot deel van de laagste langs de beek gelegen terreinen, de middelbare waterstand 1.25 M. en meer beneden het maaiveld blijft en dat ook de overige, uit den aard der zaak slechts een klein oppervlak beslaande terreinen, nog aanzienlijk boven den middelbaren waterstand verheven blijven, terwijl zoo goed als geen van allen meer voor de hoogste standen bereikbaar zullen zijn.

De toestand zal dus aanmerkelijk beter worden dan door de ingenieurs Van Idsinga en Van Rijn in hun ontwerp tot verbetering der beken werd beoogd.

Wenscht men ook voor de allerlaagste terreinen een verlaging van het afwateringspeii tot 1.25 M. beneden het maaiveld, dan zal dat door afscheiding en partieele bemaling op de beek te verwezenlijken zijn, tenzij het voordeeliger blijkt die allerlaagste gedeelten, onder de Luntersche beek door, afzonderlijk op het benedenkanaalpand te doen loozen, wat betwijfeld wordt.

Of de in elk geval zeer geringe uitgestrektheid dezer laatste terreinen die afscheiding en bemaling wettigen en hoe de beste oplossing voor die meer volkomen drooglegging te vinden is, zal eerst te overzien zijn, wanneer men over meer gedetailleerde hoogtekaarten van de hier beschouwde terreinen kan beschikken, doch dat de practische mogelijkheid bestaat om aan de hooge eischen door de Heide-Maatschappij gesteld te voldoen, met handhaving van het Luiaardpeil en zonder dat men ook de Luntersche beek, vóór zij Amersfoort bereikt, naar het benedenste kanaalpand gaat afleiden, kan buiten twijfel worden geacht.

Op zichzelf genomen bestaat uit den aard der zaak de mogelijkheid voor die afleiding, doch de daaraan voor Amersfoort verbonden bezwaren en kosten zouden m.i. ongetwijfeld niet opwegen tegen de bemaling van de allerlaagste terreingedeelten op de beek, gesteld dat die zal worden gewenscht.

Wordt nu ook de tweede hiervoorgenoemde oorzaak, die op den afvoer ongunstig werkt, n.1. de opstuwing door de hooge Eemstanden, weggenomen, hetgeen het geval zal zijn zoodra de Zuiderzee is afgesloten, dan is, met behoud van het voor Amersfoort onmisbaar te achten Luiaardpeil, de goede afwatering van alle terreinen, overeenkomstig de tegenwoordige wenschen der landbouwers, meer dan verzekerd, terwijl de verdere verbetering daarvan, volgens de nieuwe eischen waarop de Heide-Maatschappij de aandacht vestigde, in elk geval practisch zeer goed mogelijk zal blijven.

Sluiten