Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

komstige peil der afgesloten Zuiderzee, dat later als kanaalpeil zal gelden;

Er kan dus gezegd worden dat voor het gebied van de Barneveldsche Beek beoosten het kanaal, ter oppervlakte van 45450 H.A. practisch aan de hoogste eischen van afwateringin de naaste toekomst zal kunnen worden voldaan.

Wat betreft het afgesneden gedeelte bewesten het kanaal ter oppervlakte van 900H.A., ook deze terreinen zullen nagenoeg alle op het benedenste kanaalpand kunnen afwateren.

Het grootste, ter hoogte van Hamersveld en daar bezuiden gelegen gedeelte, 690 H.A., ligt als minimum op 2.25 M. -f N.A. P. en dus zoo hoog boven het kanaalpeil, dat ook hier de meest gunstige toestand wordt geschapen. Het overblijvende meer Noordelijk gelegen gedeelte, 210 H.A. kan, voor zoover het beoosten de Linie ligt, eveneens op het beneden kanaalpand loozen. Als laagste terreincijfer vindt men daar 1.30 M. + N.A. P. en komt dit deel dus eveneens in zeer gunstigen toestand. Alleen een zeer klein deel bewesten de Linie, ongeveer 75 H.A. beslaande, blijft op de stadsgrachten afwateren.

Zooals uit al het voorgaande blijkt komt dus ten slotte al het water van de beken middellijk of rechtstreeks terecht op het benedenkanaalpand.

De gezamenlijke maximumafvoer daarvan is te stellen op 43 M3 sec, zie bldz. 7 van dezerzijdsche nota van Maart 1917. Verderop ontvangt dat kanaal dan nog water van de beneden Amersfoort gelegen landen, zoodat bij Eembrugge de max. afvoer op 48'/2 M3 sec. wordt gesteld. Deze afvoer zal slechts een gemiddelde snelheid van 0.19 M. sec. in het normale kanaalprofll kunnen veroorzaken en dus voor de scheepvaart niet hinderlijk zijn. Op het bovenkanaalpand zal de snelheid tengevolge van de daarop gebrachte afwatering niet meer dan 0,07 M. sec. bedragen. Ook bij vermeerdering van den afvoer der beken, als gevolg van uitbreiding der bebouwing, zal het kanaal zonder bezwaar al dat water kunnen opnemen.

Rest nu nog te behandelen de afwatering der terreinen beneden Amersfoort. Deze terreinen, die thans allen direct op de Eem, deels ook direct op de Zuiderzee afwateren, komen door den kanaalaanleg in eenigszins gunstiger conditie van afwatering omdat, zooals reeds werd betoogd, de lage waterstanden op kanaal of Eem tot een wat lager peil zullen afloopen dan thans. Daartegenover zullen ook de hooge standen iets hooger komen. De vrees, die allicht zou kunnen bestaan, dat, als gevolg van het ruime kanaal, ook de stormvloeden te Amersfoort hooger zouden oploopen dan thans is niet gewettigd, omdat in dergelijke gevallen de landen bewesten de Eem, die slechts door lage kaden zijn beschermd, overstroomd worden en dus reeds thans voor dit vloedwater een veel ruimeren weg bieden dan het kanaal in de toekomst zal opleveren.

Evenals dit thans reeds mogelijk is, zal ook later voor de landen langs de Eem instelling van, of verbetering van de reeds bestaande bemaling, ter bereiking van den door de Heide-Maatschappij gewenschten eindtoestand, mogelijk zijn.

Een ander middel ter verbetering dan bemaling is er voor die landen niet, en zij kunnen elk zich zelf en naar eigen inzicht, zoowel thans als later, helpen en verbetering in den toestand aanbrengen, naarmate en op het tijdstip dat zij dit noodig zullen oordeelen.

Het spreekt vanzelf, dat de afsluiting van de Zuiderzee aan hunne afwatering belangrijk ten goede zal komen en dat dit in nog meerdere mate het geval zal zijn, indien een der plannen B of E tot uitvoering komt.

Sluiten