Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Transport ... ƒ 840.000.— ƒ 8.237.000.—

Noordelijke weg talud Huizen-Muiderberg 26 X 0.50

X 14000 = 182.000 M3 a f4.— : . . 728.000.—

„ 1.568.000.—

Steenglooiingen.

Dam Huizen—Amsterdam 2 X 3 X 21.000 = 126.000 M'.

a f7.50 . . . 945.000.-

Noordelijk wegtalud Huizen—Muiderherg 3 X 14.000 =

42.000 M2 a f 7.50 „ 315.000.-

Voorzieningen der dammen langs Vechtmonding en » 1.260.000.—

bij Huizen en bekleeding openingen in den dam . » 400.000.—

Voorhaven bij Amsterdam * 50.000.

Kunstwerken. Sluis bij Amersfoort.

Ook deze sluis bestaat uit 2 deelen, 1 deel lang 242 M. tusschen de uiterste deuren, verdeeld in 2 kamers.

1. deel lang 484 M. tusschen de uiterste deuren, verdeeld in 4 kamers. De riolen zijn weer ingericht evenals te Wageningen, zoodat elke kamer van elke sluis onafhankelijk van de andere kamers gevuld en geledigd kan worden.

Van de korte sluis kunnen aan weerszijden de beide buitenriolen (samen dus 4 stuks), worden gebruikt voor het op peil houden van het kanaalpand Wageningen—Amersfoort. Ophaalbruggen bezorgen weer de verbinding tusschen de kanaaloevers.

De sluis met hare bruggen wordt gebruikt om de afgesneden deelen van den Asschatterweg en van den weg van Hamersveld naar Stoutenburg (de Zwarte Steeg met den Hessenweg) weer met elkaar in verbinding te brengen.

Bemaling, ontgraven en aanvullen enz. „ 180.000.—

Vurenhout , , 23.000.—

Gew. beton , 1.656.000.—

Metselwerk , 150.000.—

Natuursteen 22.000.—

Constructiewerk aan deuren, ophaalbruggen, rioolschuiven met' inbegrip van bewegingswerktuigen, . 320.000.—

Houten dekken en remmingwerken „ 100.000.—

Diversen , 149.000.—

Sluiswerken aan het eind van Modderbeek en Barne- j „ 2.600.000.—

veldsche Beek „ 30.000.—

Vaste brug in den Hoevelakenscheh straatweg ... „ 200.000,-

Deze brug wordt van hetzelfde type als die in den straatweg Woudenberg-Scherpenzeel-Renswoude. Onderkant hoofdliggcr hangt af van de oplossing die men volgt.

Wordt de dijk langs den westelijken kanaaloever gelegd op 3.00 -f- dan komt de onderkant hoofdligger op -0.40 + 9.00 = 8.60 + N. A. P. (kanaal = maatgevend.)

Wordt de dijk, zooeven genoemd, gelegd op : 5.60 -f-N. A. P., dan komt onderkant hoofdligger op 5.60-f4.00 = 9.60 + N. A. P. (dijkskruin = maatgevend).

Vaste brug voor gewoon verkeer naast de spoorwegbrug ten behoeve van de afgesneden wegen: Hoog-

landsche weg en Liendertsche weg 170.000.

Deze brug komt met onderkant hoofdligger op dezelfde wijze te liggen als de vorige. De breedte kan geringer worden, met het oog op den aard van de wegen. Men kan de hoofdliggers op ouderlingen afstand van 6.50 M. leggen, zoodat een vrij profil ontstaat van 6.00 M. breedte.

Transporteeren . . . ƒ14.515.000.—

Sluiten