Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK I.

Leiding en Bestuur der Derde Orde.

De Derde Orde is door de H. Kerk weliswaar geplaatst onder de leiding en geestelijke rechtsmacht der Eerste Orde, doch iedere Vereeniging der Derde Orde vormt niettemin een genootschap, dat wordt bestuurd door Over-, sten, gekozen uit de leden der Vereeniging zelve.

§ 1. Geestelijke leiding en uitoefening van rechtsmacht.

■ 1. De Oversten der Minderbroedersordé zorgen voor de geestelijke leiding der Derde Orde, ofwel door hunne onderhoorige priesters, ofwel door priesters buiten de Orde. Deze worden daartoe voorzien van de noodige volmachten en worden Directeurs genoemd.

2. Zij, die door de Oversten der Minderbroeders als Directeur zijn aangesteld, kunnen in hunne plaats een ander priester als Directeur laten optreden. Wordt aan zulk eeri priester het ambt geregeld opgedragen,

Sluiten