Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geven in de vergadering.*)

c. Zij hebben de leiding van de maandvergaderingen en van de andere plechtigheden der Vereeniging, en het voorzitterschap in de bestuursvergaderingen.

d. Zij kunnen dispensatie verkenen in een of ander regelvoorschrift of het veranderen in andere goede werken.

e. Hun komt het recht toe namens de Oversten der Minderbroeders onwaardige leden uit de Vereeniging te verwijderen.

f. Eindelijk is het de taak van den Directeur zoowel de Vereeniging als de afzonderlijke Tertiarissen aan te voeren en te bezielen door leering, opwekking, vermaning en berisping, volgens de voorschriften en den geest van den Regel en volgens de Statuten. In het bijzonder behoort de Directeur de postulanten en novicen voldoende te onderrichten aangaande de voorschriften, de voordeden en den geest der Orde.**).

*) In den biechtstoel kan de Generale Absolutie gegeven wórden door iederen biechtvader. (Zie ons Handboek, bladz. 85).

**) Zie Statuten, A r t. 1 e n 10.

Sluiten