Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK II. Algemeene* plichten van het bestuur.

De algemeene verplichtingen der bestuursleden kunnen aldus worden samengevat:

lo. Voorgaan door het goede voorbeeld. De bestuursleden behooren aan alle broeders en zusters het goede voorbeeld te geven van trouw vervullen der godsdienstplichten, van stipte naleving der voorschriften van den Regel, van ernstige plichtsbetrachting in het huiselijk en maatschappelijk leven, zoowel als van liefdevolle toewijding en ijver voor goede werken.

2o. KennisvandeDerdeOrdeen haren Regel. Deze kennis zullen zij vooral aankweeken door herhaaldelijk de uitlegging van den Regel te lezen, zooals die b.v. in het Handboek te vinden is, alsook door de tijdschriften der Orde (Sint Franciscus en De Tertiaris) geregeld bij te houden. Zij zorgen tevens de Statuten goed te kennen.

3o. Getrouw b ij wonen der

Sluiten