Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK III. De verschillende ambten in het bestuur.

1. Wijl de Regel geschreven is voor geheel de Derde Orde, over de gansche wereld verspreid, worden daarin omtrent het voorgeschreven bestuur weinig bijzondere bepalingen gegeven. Alleen wordt vastgesteld, dat de bedieningen der bestuursleden drie jaar zullen duren, dat een Tertiaris, die tot bestuurslid gekozen wordt, de hem toegewezen bediening niet mag weigeren en dat hij in de vervulling daarvan allen ijver moet aan den dag leggen. Al het overige wordt overgelaten aan de Oversten der Eerste Orde, wien, zooals boven (bladz. 4), gezegd is, de macht toekomt voor de hun onderhoorige Vereenigingen voorschriften, bepalingen en verordeningen te maken, naargelang de omstandigheden van tijd en plaats het vorderen.

2. Uit onze Statuten, Art 26 blijkt, dat in onze Vereenigingen het bestuur moet samengesteld worden uit een Prefect(e) en

Sluiten