Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een Raad van drie of meer leden.*)

3. Uit en door het bestuur worden een onder-prefect(e), een secretaris (secretaresse) en een penningmeester (penningmeesteresse) gekozen.

Ook zal een der bestuursleden worden aangewezen, aan wien de zorg over de- novicen wordt opgedragen, een die de leiding der ziekenzorg heeft, en een die zorgt voor het verspreiden van de maandschriften en andere lectuur. Verschillende ambten kunnen door hetzelfde bestuurslid worden waargenomen. § 1. De prefect (prefecte).

1. De prefect is de Overste, doch tegelijk de dienaar der geheele Vereeniging.

2. Zijne plichten kunnen aldus worden saamgevat:

lo. Alles wat in het voorgaande hoofdstuk over de plichten van het bestuur in het algemeen gezegd is, geldt op de eerste plaats van den prefect. Hij moet derhalve:

a) door zijn voorbeeld voorgaan in het goede, zoowel in het godsdienstig als in het

*) Zie ook Statuten, Art. 2 8.

Sluiten