Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zorg dragen en tevens toezien, dat de Derde Orde daarbij de haar toekomende plaats inneme.

§ 2. De onderprefect(e) of assistent(e).

1. De bijzondere taak van den onderprefect (assistent) is:

lo. Hij zal den prefect in het volbrengen zijner plichten, waar het noodig is, zooveel mogelijk behulpzaam zijn.

2o. Hij zal de plaats van den prefect innemen en diens taak volbrengen, wanneer deze, om welke redenen ook, afwezig of verhinderd is.

2. De onderprefect (assistent) wordt bij voorkeur aangewezen om te zorgen voor de verspreiding der maandschriften en andere lectuur, ofschoon deze taak ook aan een ander bestuurslid kan opgedragen worden. Hiervoor zal hij, zoo noodig, eenige propagandisten (wijkmeesters, zelatricen, enz) onder zich hebben.

3. Om deze taak naar behooren te volbrengen, zal hij op de volgende wijze te werk gaan:

a) hij moet eene lijst hebben der abonné's

Sluiten